search
Sök
menu
Meny

Luftkvalitet

stackmoln på en blå himmel

I Jönköping mäter vi två olika luftföroreningar på två platser. Med hjälp av de mätvärden vi får kan vi sedan beräkna mängden luftföroreningar även på andra gator.

Våra mätstationer ligger på:

  • Lantmätargränd, mäter bakgrundsnivån på en gata utan trafik, startade 2013
  • Kungsgatan, mätningar vid trafikerad gata, startade 2002

Se resultat av luftmätningar i realtid

Sedan den 1:e januari 2018 mäter OPSIS AB luftkvaliteten i Jönköping på uppdrag av Jönköpings kommun. Mätningarna sker i enlighet med Naturvårdsverkets miljökvalitetsnorm (NFS 2016:9) för kvävedioxid (NO2) och partikelhalt av fraktionen PM10.

Resultaten av mätningarna går att se i nära realtid genom att välja parameter.I länken nedan visas bilder av mätsystemet på Kungsgatan och Lantmätargränd i Jönköping.

Varför mäter vi luftföroreningar?

Regeringen har satt upp miljökvalitetsnormer, dvs. gränser för hur stor mängd föroreningar det får finnas i utomhusluften. Normerna är till för att skydda människors hälsa och miljön. De är också till för att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU.

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera att normerna inte överskrids. Detta kan ske genom att mäta eller göra en beräkning. Om man överskrider är man skyldig att rapportera det till Naturvårdsverket.

Visar beräkningen att man ligger nära eller överskrider miljökvalitetsnormen är man skyldig att mäta halten luftföroreningar.

Våra mätningar fyller tre funktioner:

  • Vilka nivåer har vi? Klarar vi miljökvalitetsnormerna?
  • Information till allmänheten
  • Ett underlag för planering

Luftkvaliteten i Sverige

Luftkvaliteten i Sverige har förbättrats under de senaste 50 åren och i internationella jämförelser är luftkvaliteten i Sverige mycket god. Ändå bidrar luft­föroreningar utomhus till sjukdom och död, främst i hjärt-och kärlsjukdom och lungsjukdom men även cancer. Utsläppen kommer främst från trafik, industri och uppvärmning samt från andra länder. Det är framför allt inandningsbara partiklar, kväveoxider, ozon och vissa organiska kolväten i luften som bidrar till uppkomsten av olika hälsoproblem av luftföroreningar i Sverige. Uppmätta halter i Sverige har minskat överlag under lång tid men trenden har avstannat.

Tänd i toppen - lär dig elda i vedkaminen på ett rätt sätt

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från eldningen beräknas bidra till att 1000 personer om året dör i förtid. Sot från vedeldning har också en klimatpåverkan. Men det går att ändra på. Genom att elda på ett nytt sätt kan du bidra till att minska utsläppen med upp till 50% samtidigt som luften blir bättre där du bor. Läs mer och se instruktionsfilmen under Länkar.

Kontakt

Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51

Raluca Blebea
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 52 80