search
Sök
menu
Meny

Mätningar av luft vid Lantmätargränd

Partiklar PM10 på Lantmätargränd, dygnsmedelvärde, den senaste månaden.

Partiklar PM10 på Lantmätargränd, dygnsmedelvärde, det senaste året.

OBS! Mätvärdena är inte kvalitetsgranskade.

Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10, till skydd för människors hälsa
MedelvärdestidVärdeAnmärkning
1 dygn50 µg/m³Värdet får överskridas 35 gånger per år
1 år40 µg/m³ 

Vad är PM10?

PM10 anges som massan av partiklar med en diameter mindre än 10 µm (1 μm = en tusendels millimeter). Största bidraget kommer från uppvirvlade partiklar som bildas vid slitage av vägbanor, däck och bromsar. Förbränningspartiklar från till exempel vägtrafikens avgaser har mycket mindre massa än slitagepartiklarna och ger därför oftast ett litet bidrag till halterna av PM10. Intransport av partiklar från utsläpp utanför regionen har stor betydelse och utgör ungefär hälften av den urbana bakgrundshalten av PM10. Grova partiklar ökar framförallt risken för luftvägssjukdomar. Höga partikelhalter kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar samt försämrad utveckling av lungfunktionen hos barn.