search
Sök
menu
Meny

Vad är partiklar, PM10?

PM10 kallas de partiklar som är mindre än 10 µm och som vi därför kan andas in. Dessa kommer från trafiken genom vägslitage, däckslitage och avgaser efter all sorts förbränning.

Halten av partiklar PM10 på en del av Jönköpings gator ligger nära eller överskrider den miljökvalitetsnorm som EU fastställt. Mätningar visar att halten av partiklar på Barnarpsgatan har varit för höga vissa år, men beräkningar visar att även delar av Norra Strandgatan, Östra Strandgatan och Kortebovägen troligen har halter av PM10 som kan överskrida miljökvalitetsnormen, se karta nedan.

Vy över Norra Strandgatan

Norra Strandgatan

Mars och april brukar vara de månader då vi har högst värden av PM10. Vanligtvis har snön smält bort och vägbanorna torkat samtidigt som dubbdäcken fortfarande sitter på och river upp partiklar.

Eftersom miljökvalitetsnormen överskreds 2008 beslutade regeringen att Jönköpings kommun måste upprätta ett åtgärdsprogram för att få ner partikelhalterna, se länk nedan. Att minska dubbdäcksanvändningen är ett kostnadseffektivt sätt att få ner mängden partiklar.

Hur påverkas vi?

Både luftvägssjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar ökar med höga partikelvärden. Jönköpings partikelhalter de 30-40 dagar om året då halterna är som högst, kan jämföras med risken att utsättas för passiv rökning.

Hur kan vi minska utsläppen?

Partiklarna kommer främst från trafiken i form av vägslitage, däckslitage och avgaser vid alla former av förbränning. Man kan minska mängden partiklar genom bl.a.

  • Minska användningen av dubbdäck.
  • Sänka hastighetsgränsen. Lägre hastighet gör att färre partiklar slits loss och virvlar upp.
  • Minska trafikmängden.
  • Sopa gatan.
  • Spola gator. När gatan är blöt sliter dubbdäcken å andra sidan upp fyra gånger fler partiklar. Då det torkar kommer partiklarna upp i luften. Dessutom kan man bara spola när det inte är risk för halka.
  • Dammbinda. 

Försöksverksamhet med sopning, spolning och dammbindning pågår men har ännu inte utvärderats färdigt. Den mest effektiva åtgärden för att minska uppkomsten av partiklar är att minska användningen av dubbdäck, framför allt på sent på vintern/tidig vår.

Vad kan du göra?

  • Låt bilen stå!
  • Använd odubbade vinterdäck istället för dubbade.
  • Sänk din hastighet när du kör i tätort.
Karta över Jönköpings innerstad.

De röda linjerna visar gator i Jönköping där halten av partiklar PM10 är så hög att miljökvalitetsnormen riskerar att överskridas. Det rör sig om delar av Barnarpsgatan, Norra Strandgatan, Östra Strandgatan och Kortebovägen.

Kontakt

Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51

Raluca Blebea
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 52 80