Markradon i bostaden

Här har vi samlat information om markradon. Luften i marken innehåller alltid radon. Är marken genomsläpplig och grunden otät kan radon läcka in i huset.

Större delen av Jönköpings kommun består av låg- och normalriskområden för markradon. Undersökningar visar att det finns högriskmark i Örserum, Tenhult, Lekeryd, Månsarp, Röttle och Huskvarna. De högre halterna där beror på rullstensåsar, grusig och genomsläpplig mark.

Hur stor är risken att radon läcker in?

För att undvika höga radonhalter gäller det till stor del att ha balans på ventilationen. Erfarenheter visar att många fastighetsägare ofta stryper tilluften i huset för att minska energikostnader och undvika drag. Följden kan bli att det uppstår undertryck i huset. Om huset har en otät bottenplatta finns det risk för att radongas från marken läcker in. Otätheter i bottenplattan kan till exempel finnas vid rördragningar i huset. Bor man på landet och har en golvbrunn ansluten till en tom stenkista (utan vatten) kan den bli rena gaskanalen!

Radonmätning

Har ingen radonmätning gjorts kontaktar fastighetsägaren någon av de godkända (ackrediterade) företagen i Swedacs register. Miljö- och hälsoskyddskontoret kan inte ta emot beställningar på radonmätning.

Swedac Länk till annan webbplats.

En enkel åtgärd - ventilation

Installation av spaltventiler i fönster eller tilluftsventiler genom yttervägg kan vara en tillräcklig åtgärd för att få ner radonhalten. Det är viktigt att kontrollera att luften har fri väg mellan tilluftsventiler i bostadsrummen och frånluftsdonen i våtutrymmen och kök.

Andra åtgärder

  • Täta läckor, t.ex. runt golvluckor, skyddsrör för vatten ledningar, vid golvbrunnar och genomgående sprickor.
  • Skapa ett undertryck i marken så att jordluften inte sugs in.
  • Installera en radonsug – en fläkt som suger jordluft direkt under huset genom en kanal i bottenplattan.
  • Smalrörsmetoden – en utveckling av radonsug som utnyttjar flera sugpunkter och kanaler med mindre dimensioner.
  • Radonbrunn

Allmänna råd om radon inomhus, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Anmäl klagomål på boendemiljön

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT