Kemikalier, miljömålet giftfri miljö

Här hittar du information om kemikalier, som är viktiga i vårt samhälle. Användning av kemiska produkter och farliga ämnen kan också innebära miljö- och hälsorisker.

Jönköpings kommun arbetar aktivt med vad vi behöver göra i våra verksamheter för att minska  miljö- och hälsoriskerna från särskilt farliga ämnen i kemiska produkter, material och varor och öka medvetenheten om problemet. Det handlar om att kommunicera, styra upp inköp, ställa krav vid upphandling och följa upp kraven.

Arbetet följer den inriktning som Kemikalieinspektionen anslår i deras handlingsplaner för giftfri vardag. Kommunen har en politisk beslutad Kemikalieplan. I den har vi förklarat vad vi behöver arbeta med och vilka åtgärder vi behöver prioritera i arbetet för att nå miljömålet giftfri miljö.
Läs mer i Kemikalieplan och gilla gärna vår Facebooksida; Giftfritt Jönköping.

Giftfritt Jönköping och giftfri förskola

Arbetet började med projektet Giftfritt Jönköping under 2014 - 2016. I den tvååriga satsningen på giftfri miljö analyserades vad som behövde göras i den kommunala verksamheten. Då det är prioriterat att skydda barnen, blev förskolan fokuserad och fungerade som praktiskt exempel i arbetet. Läs mer om Jönköpings kommuns arbete med Giftfri förskola.

Övrigt om Giftfri miljö och kemikalier i olika verksamheter

Jönköpings kommun arbetar sedan tidigare med frågor kring giftfri miljö och kemikalier. Det vi nu satsat på är att omfatta även Giftfri vardag. Inom efterbehandlingen av förorenade områden arbetar man med sanering av föroreningar orsakade av gamla industri utsläpp. Inom ordinarie miljö tillsyn av olika miljöpåverkande verksamheter hanteras bland annat frågor kring användning av kemiska produkter och bekämpningsmedel.

Miljöfarlig verksamhet

Kemikalier i butik

Förorenad mark

Bekämpningsmedel

Vad är Giftfri miljö?

Giftfri miljö är ett av de nationella miljömålen som ska nås till 2020. Att nå giftfri miljö bedöms som mycket svår.

Vårt samhälles användning av kemikalier har ökat mycket i takt med konsumtionsökningen. Det handlar inte bara om vår hantering av kemiska produkter utan också om varor och material som kan läcka ut olika farliga ämnen till omgivningen. Under de senaste åren har det kommit allt fler rapporter som pekar på hälsoeffekter och samhällsekonomiska kostnader av detta. Det har inte funnits tillräckliga kunskaper om vilka effekter många kemiska ämnen som används kan ha, inte heller hur man ska hantera riskerna. Tillsammans med otillräcklig lagstiftning, låg medvetenhet om problemet och bristande rutiner för att hantera det har vi idag en lång väg för att åtgärda problemet

Åtgärder måste till på flera olika ställen i samhället. Ett stort ansvar vilar förstås på de företag som tillverkar och säljer kemikalier, men också på material- och varuproducenter. Men i den kommunala verksamheten har vi möjlighet att påverka genom att vara en stor kund och utförare, samt kunna utöva tillsyn av verksamheter. Kommunen har också en roll att medvetandegöra sina medborgare och inspirera till åtgärder.

Miljömålet Giftfri miljö, Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Miljömålen Länk till annan webbplats.

Våga fråga om farliga ämnen i varor

Har du någon gång undrat vad det du tänker köpa innehåller? Kanske luktar plasten eller tyget kemiskt. Enligt den europeiska kemikalielagen REACH har man som konsument rätt att få veta om en vara innehåller ämnen som finns upptagna på en lista som heter Kandidatförteckningen.

Ämnen på denna lista är bevisat särskilt farliga och kan bland annat orsaka cancer och påverka våra möjligheter att få barn. Listan fylls på två gånger per år och var 174 stycken i slutet av 2017. Ämnena kan finnas i alla möjliga varor som plastprodukter, textilier, elektronik och byggvaror.

Under årsskiftet 2016-2017 genomförde Jönköpings kommun en undersökning hur 20 affärer i kommunen reagerade på att få frågan från en konsument. Av affärerna svarade 11 av 20 stycken inom tiden och på ett rimligt korrekt sätt. Mer om undersökningen kan du läsa i rapporten ”Våga fråga om farliga ämnen i varor”.

Vill du själv prova att fråga kan du använda blanketten ”Våga Fråga” som underlättar för både dig och affären.

Kandidatförteckningen - till Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Pdf: Rapport Våga fråga om farliga ämnen i varor - får konsumenter svar på kandidatlistans ämnen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Pdf: Blankett för att Våga fråga Pdf, 113.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid akuta förfrågningar, Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: