search
Sök
menu
Meny

Landskapets biologiska mångfald

Att arbeta med biologisk mångfald på landskapsnivå är viktigt. Hur ser landskapet ut – finns gröna och blåa korridorer som gynnar spridning och överlevnad av populationer av alla naturligt förekommande arter?

Hur får vi människor delaktiga i att bevara natur, arter och naturens gratistjänster, ekosystemtjänsterna. Viktiga sådana är vattenrening och luftrening, klimatdämpning, resurser som fisk, vilt och bär, rekreation och turism samt som kronan på verket hög biologisk mångfald? Vad gör kommunerna, myndigheterna, ideella organisationer och de gröna näringarna?

Jönköpings kommun deltar i Samverkansråd för biologisk mångfald där vi tillsammans försöker svara på dessa frågor och ta ett större grepp om landskapets biologiska mångfald i Jönköpings län. I rådet som leds av Länsstyrelsen deltar även till exempel Skogsstyrelsen, Region Jönköpings län, Trafikverket, LRF, Södra, Nässjö kommun, Naturskyddsföreningen. De kommuner som deltar gör det som sin representant för sin kommun inte som en företrädare för alla kommuner i länet. Samverkansrådet har nu tagit fram en landskapsstrategi som vi ska arbeta efter.

Landskapsstrategin

Landskapsstrategin är en plattform för hur biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som naturen förser oss med ska förvaltas och utvecklas. Visionen är att nå ett hållbart landskap där livsmiljöer och arter har goda förutsättningar att överleva och utvecklas långsiktigt och där de ekosystemtjänster som naturen ger, levereras på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Målsättningen är att integrera ett landskapsperspektiv i de verksamheter som berörs i länet, så att målen i strategins tre handlingslinjer (grön infrastruktur, ekosystemtjänster, friluftsliv och tätortsnära natur) nås. 

Syftet med landskapsstrategin är att hitta ett nytt arbetssätt där landskapet står i fokus och där myndigheter, kommuner, organisationer och markägare arbetar tillsammans mot gemensamt uppställda mål för att kunna styra åtgärder dit de behövs mest.

Läs hela rapporten nedan.

Värdetrakter för biologisk mångfald

Kommunen har i sitt arbete med en ny översiktplan tagit fram en egen rapport om biologisk mångfald i landskapet – Värdetrakter för biologisk mångfald – utifrån perspektivet arter, nyckelbiotoper i skogsmiljöer samt skyddsvärda träd i Jönköpings kommun.

Slutsatser i rapporten: Jönköpings kommun har ett oerhört varierat landskap.

  • Kommunens landskapskaraktär skiftar från skogslandskap med myrmarker i väster och söder, småbrutet skogs- och jordbrukslandskap i öster och Vättersänkan i mitten. De olika karaktärerna har olika förutsättningar för biologisk mångfald.
  • Resultatet i kartan ”värdetrakter för biologisk mångfald” visar på att värdetrakterna i stora delar följer vättersänkans landskapsformationer. Detta område präglas av åkermark, betesmark och lövskog i sluttning ner mot Vättern.
  • Längs och i vattenområden finns mycket värdefulla miljöer.
  • Värdetrakter för biologisk mångfald tenderar att sammanfalla i och nära tätortsbebyggelse.
  • Resultatet stämmer väl med de områden som är naturreservat och Naturvårdsprogram klass 1 och 2 med undantag för skogslandskapet med myrmarker i de västra och södra delarna av kommunen.
  • Karaktären skogs- och myrmark i västra och södra delen av kommunen tenderar inte att ge utslag för ”värdetrakter för biologisk mångfald”.
  • Biosfärområdet Östra Vätterbranterna är ett område som till stora delar utgörs av en sammanhängande värdetrakt för biologisk mångfald.

Läs hela rapporten nedan.