search
Sök
menu
Meny

Restaurera rikkärr

Röjning vid rikkärret vid Stensjön

Vi röjer bort sly, buskar och vass från igenvuxna rikkärr och informerar om naturvärdena kopplade till kärren. Med dessa åtgärder hoppas vi att kärren ska återfå sin forna prakt.

Räfsning vid rikkärret vid Stensjön

Ett rikkärr är en ovanlig typ av våtmark som både är mineralrik och artrik. I dessa kärr växer en speciell kärlväxt- och mossflora och inte sällan finns här även sällsynta mollusker och insekter. I äldre tider när många rikkärr användes som slåtter- eller betesmark, kunde de konkurrenssvaga rikkärrsarterna frodas. Nu för tiden hotas många kärr av tidigare utdikningar, försurning och inte minst igenväxning till följd av utebliven slåtter- och beteshävd.

I projektet har röjningsåtgärder gjorts i tre värdefulla ikkärr som alla missgynnas av igenväxning. För att undvika kväveläckage från det avslagna växtmaterialet tas det bort från platsen. Med dessa åtgärder hoppas vi kunna gynna arter som slåtterblomma, gräsull, korvskorpionmossa, ängsnycklar m.fl. Ett av kärren ligger vid Tenhultasjöns västra strand, ett annat vid Skogslid utanför Bottnaryd och ett tredje vid Stensjöns östra strand. Åtgärderna vid de två sistnämnda kärren har gjorts i samarbete med markägarna Sveaskog respektive Växjö stift. Vid Tenhultasjön och Skogslid har skyltar satts upp som informerar om naturvärdena och de genomförda åtgärderna.

Orkidén ängsnycklar, en junidag vid rikkärret vid Stensjön.

En liggande Sverigekarta med en röd prick där det står LOkala NAturvårdssatsningen, illustration.

Kontakt

Pontus Axén
tfn 036-10 50 89

Dag Fredriksson
tfn 036-10 52 42