search
Sök
menu
Meny

Trädfällning på kommunens mark

Del av friaredalen med höga träd

Kommunen får ofta önskemål från allmänheten om att fälla träd och ta bort vegetation i kommunens park- och naturmarker.

Varje enskilt ärende bedöms av en förvaltare som gör en värdering utifrån alla olika aspekter. Det innebär att en del ärenden kan komma att lämnas utan åtgärd.

Riktlinjer
  • Naturmarken i tätbebyggelsen är av stort värde. Den har betydelse både för växt- och djurlivet, som "grön lunga", som vacker utsikt och för vardagsrekreation.
  • Naturmarkens karaktär på platsen ska vårdas och utvecklas. Både träd-, busk- och örtskikt är viktiga att bevara. Bestånd av varierande ålder ska finnas, vilket t.ex. innebär att varken ungskott (sly) slentrianmässigt ska tas bort eller att fullvuxna träd alltid ska stå kvar.
  • Hänsyn tas alltid till befintliga, eller möjliga, boplatser för djur- och fågellivet.
  • Boendeaspekter beaktas, exempelvis när det gäller ljusinsläpp i trädgårdar och på tomtmark.
  • Sociala aspekter, som trygghet på mörka platser, möjlighet till utsikt, trivsel vid vistelse i omgivningen, etc. beaktas.
  • I samband med att vi tar fram en arbetsplan för insatser kommer berörda fastighetsägare, allmänhet, intresseföreningar m.m. att kallas till samråd. Så kan alla få möjlighet att föra fram sina synpunkter och höra andras.
    Med berörd fastighetsägare, allmänhet, intresseföreningar m.m. avser vi den som från sin fastighet har utsikt i det angivna området eller på annat sätt berörs av eventuellt beslut, t.ex. genom att marken används som lekplats eller strövområde.
  • Endast träd och vegetation som bedöms utgöra en uppenbar fara för liv och egendom tas ned omgående.
Trädfällning kan sökas 15 september - 15 april

Du som är fastighetsägare eller kommuninvånare kan ansöka om gallring av naturmark, eller trädfällning av enstaka träd.

Från den 15 september till den 15 april finns ett formulär för ansökan om trädfällning. Se rubriken Självservice.

Ärenden om fällning och nertagning kan endast hanteras under vinterhalvåret. Det gäller både bedömning och arbetet. Vi hanterar förfrågningarna utifrån särskilda riktlinjer, se ovan.

Områdesvis naturvårdsplanering gör att svar kan dröja

Om vi bedömer ditt ärende som akut får du snabbt svar. Övriga önskemål om trädfällning hanteras i vår allmänna naturvårdsplanering som görs område för område. Därför kan det ta tid innan du får svar.