search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Lilla Åsa 23:165 m.fl., Taberg, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra byggnation av bostäder samt skola.

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan som, om planen vinner laga kraft, möjliggör för byggnation av bostäder i form av flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamhet i entréplan. I nordöstra delen av planområdet möjliggörs byggnation av skola.

Planområdet innefattar del av fastigheterna Lilla Åsa 23:165, Lilla Åsa 3:302, Lilla Åsa 3:295 och Lilla Åsa 23:199. Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse, marken utgörs främst av produktionsskog. En mindre del av planområdet i söder är i dagsläget planlagd för allmän plats, park eller plantering.

     
Detaljplanen fick laga kraft 28 oktober 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Antagandehandlingar

Plankarta (pdf, 7.5 MB)

Planbeskrivning (pdf, 22.6 MB)

Granskningsutlåtande (pdf, 670.7 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 14.7 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 235.2 kB)


Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 14.2 MB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta