search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Götaland 5 m.fl, på Väster i Jönköping

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av nytt kontorshus i centralt läge vid Munksjöns västra kaj.

Planområdet sträcker sig längs Hamngatan, väster om Munksjön, och är cirka 0,6 ha. Området består idag av vägområden, parkeringsplatser och det gamla stationshuset. Vägområdena och stationshuset kommer att kvarstå, men parkeringsplatserna kommer att ersättas med en kontorsbyggnad och en park.

Den nya hovrättsbyggnaden inordnar sig i den befintliga strukturen och binder ihop bebyggelsen längs Munksjöns västra strand. Byggnadens volym hämtar sitt formspråk från Bastionsparkens geometri, vilken i sin tur hämtat hämtat formerna från lämningen efter bastion Carolus.

Planen fick laga kraft 22 februari 2019.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Aktuella handlingar

Planbeskrivning (pdf, 3.9 MB)

Plankarta (pdf, 334 kB)

Granskningsutlåtande (pdf, 91.1 kB)

Granskningshandlingar

Bilagor till granskningshandlingar

Grundkarta (pdf, 696.4 kB)

Geotekniskt PM (pdf, 652.7 kB)

Geoteknisk MUR (pdf, 1.8 MB)

Parkeringsutredning (pdf, 1.5 MB)

Parkeringsutredning komplettering (pdf, 1.5 MB)

Miljöteknisk utredning (pdf, 4.2 MB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 2.6 MB)

Plankarta (pdf, 2.5 MB)

Behovsbedömning (pdf, 50.7 kB)

Bilagor till samrådshandlingar

Grundkarta (pdf, 696.4 kB)

Geoteknisk utredning (pdf, 1.8 MB)

Geotekniskt PM (pdf, 652.7 kB)

Parkeringsutredning (pdf, 1.5 MB)

Miljöteknisk utredning (pdf, 4.2 MB)

Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta