search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Ingelstorp 1:82, Järstorps-berg 1:38 m.fl. Axamosjön, Jönköpings kommun.

Med hänsyn till närheten till Axamo flygplats anses det nödvändigt att förhindra att mer bostadsbyggnation uppkommer. Planen begränsar byggrätten för att säkerställa att området inte permanentas ytterligare utan förblir ett stadsnära och småskaligt fritidshusområde. 

Länsstyrelsen har förelagt Jönköpings kommun att anordna en allmän vatten- och avloppsanläggning vid Axamosjön, västra delen, senast 31 december 2015 i ett beslut från 2011-03-02. Avsikten med rubricerad detaljplan är att planlägga delar av Axamo fritidshusområde för att säkerställa byggrätten innan det kommunala va-nätet byggs ut samt att säkerställa rekommendationer som finns i gällande översiktsplan.

Ändringar i det nya granskningsförslaget innebär en förändring i byggrätt för bostadsändamål samt en begränsad utökning av kvartersmark och ändring av området där strandskyddet upphävs.

Detaljplanen vann laga kraft den 25 januari 2017.

Du hittar detaljplaner som vunnit laga kraft på sidan Gällande detaljplaner. Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Antagandehandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 4.5 MB)

Plankarta 1öppnas i nytt fönster (pdf, 374.7 kB)

Plankarta 2öppnas i nytt fönster (pdf, 419.1 kB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 64.8 kB)

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plan- och genomförandebeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 2.7 MB)

Plankarta sida 1öppnas i nytt fönster (pdf, 370.9 kB)

Plankarta sida 2öppnas i nytt fönster (pdf, 443.7 kB)

Granskningshandlingar 1

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.8 MB)

Plankarta sida 1öppnas i nytt fönster (pdf, 663.1 kB)

Plankarta sida 2öppnas i nytt fönster (pdf, 672.8 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 57.3 kB)

Granskningshandlingar 2

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.6 MB)

Axamao-plankarta 1öppnas i nytt fönster (pdf, 673.2 kB)

Axamo-plankarta 2öppnas i nytt fönster (pdf, 657.5 kB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 248.2 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 57.3 kB)


Kontakta oss

Titel

Telefon

Servicetelefon (kl 9-14)

036-10 53 35

 

Översiktskarta