search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan 06-JÖS-732 för fastigheten Älghuvudet 7, Haga, Jönköping

Ändringens huvudsakliga syfte är att upphäva fastighets-indelningen för Älghuvudet 7, för att möjliggöra en framtida avstyckning av fastigheten. Ändringen syftar även till att reglera kommande byggnad med planbestämmelser för att anpassa byggrätten till befintlig byggd miljö.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan 06-JÖS-732 från 1963 för fastigheten Älghuvudet 7.

Syftet med ändringen är att upphäva fastighetsindelningen för Älghuvudet 7. Upphävandet möjliggör att fastigheten Älghuvudet 7 kan styckas av och att en byggnad kan uppföras. Ändringen syftar även till att reglera kommande byggnad med planbestämmelser för att anpassa byggrätten till befintlig byggd miljö.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 6 juli – 21 augusti 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-16.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 21 augusti 2020. Ange diarienummer 2016:255 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Vid risk för planskada ska krav på ersättning framgå i ett samrådsyttrande.

Tidplan

Laga kraft: Oktober 2020
Antagande: September 2020
>> Granskning: 6 juli - 21 augusti
Samråd: 13 maj - 5 juni 2020


Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 37.8 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 11.9 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 73.2 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 635.8 kB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 9.9 kB)

Samråd

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 37.6 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 11.8 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 800.5 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Felicia Wilen

036-10 50 00

 

Översiktskarta