search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan EII169 för fastigheten Klubban 3, Jönköping

Ändring av detaljplanen syftar till att medge inredning av vind för bostadsändamål. Därtill är syftet med ändringen att bevara aktuell byggnads arkitektur och värden. Ambitionen är att stärka riksintresset för kulturmiljö på Söder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Klubban 3. Gällande detaljplan medger inte vindsinredning för bostadsändamål varför lämplighet prövas genom ändring av detaljplanen.

Vindsinredning innebär tillskott av takkupor som medför förändringar i taklandskapet. Bestämmelser har tagits fram i syfte att genomförandet ska ske med hänsyn och anpassning till stadsbild och kulturmiljö. Genom möjligheten att inreda vind för bostadsändamål inom dessa fastigheter kan sammanlagt ca fyra nya smålägenheter uppföras.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 3, 2020
>> Samråd: 17 juni - 10 augusti, 2020


Aktuella handlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Bilagor

Antikvariskt utlåtande (pdf, 470.4 kB)

Grundkarta (pdf, 1.1 MB)

Parkeringsutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 4.9 MB)

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 3.1 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 19.2 kB)

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta