search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan EII169 för fastigheten Klubban 3, Jönköping

Ändring av detaljplanen syftar till att medge inredning av vind för bostadsändamål. Därtill är syftet med ändringen att bevara aktuell byggnads arkitektur och värden. Ambitionen är att stärka riksintresset för kulturmiljö på Söder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Klubban 3. Gällande detaljplan medger inte vindsinredning för bostadsändamål varför lämplighet prövas genom ändring av detaljplanen.

Vindsinredning innebär tillskott av takkupor som medför förändringar i taklandskapet. Bestämmelser har tagits fram i syfte att genomförandet ska ske med hänsyn och anpassning till stadsbild och kulturmiljö. Genom möjligheten att inreda vind för bostadsändamål inom dessa fastigheter kan sammanlagt ca fyra nya smålägenheter uppföras.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 17 juni – 10 augusti 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-16.00

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 10 augusti 2020. Ange diarienummer 2020:236 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Vid risk för planskada ska krav på ersättning framgå i ett

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 3, 2020
>> Samråd: 17 juni - 10 augusti, 2020


Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 474.2 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.6 MB)

Undersökning av miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 96 kB)

Bilagor

Antikvariskt utlåtande (pdf, 470.4 kB)

Grundkarta (pdf, 1.1 MB)

Parkeringsutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 4.9 MB)

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 3.1 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 19.2 kB)

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta