search
Sök
menu
Meny

Ändring av detaljplan för Storken 15, Jönköpings kommun

Planändringens syfte är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning på fastigheten Storken 15.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ändring av stadsplan för kvarteret Storken å Kristinebergsområdet i Jönköping, fastställd 1956-11-28.

Syftet med detaljplaneändringen är att upphäva bestämmelse om fastighetsindelning på fastigheten Storken 15, fastställd som tomtindelning 1957 01-30, aktbeteckning 0680K-EIII768. Ett upphävande av bestämmelse om fastighetsindelning möjliggör genom lantmäteriförrättning delning av fastigheten till två fastigheter. Bygglov kan sökas för två nya bostadshus.

Detaljplaneändringen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Ändringen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Tidplan

Laga kraft: Maj 2021
Antagande: April 2021
>> Samråd: 17 februari - 11 mars 2021
Beslut om planbesked: 10 oktober 2020


Aktuella handlingar

Planbeskrivning (pdf, 16.8 MB)

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 14.2 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 14.4 MB)

Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast den 11 mars 2021. Ange diarienummer 2020:289 om du skickar in ett yttrande.

Lämna ditt yttrande via det digitala formuläret nedan, via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta