search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Slåttertiden 1 m.fl. Öxnehaga

Trämodell av kommande bebyggelse.

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder. Mot Öxnehagaleden bevaras natur.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av fastigheten Slåttertiden 1 med flera. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder. Planen möjliggör att fyra flerbostadshus byggs i fyra till fem våningar. Parkering löses i garageplan under mark.

Planen syftar även till att säkerställa ytor för hantering av dagvatten inom naturmark. I norr angränsar förskolan Gethagen vars utemiljö säkerställs genom detaljplanen.

Samråd

Detaljplanen är ute på samråd fram till 6 januari 2021. Det innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Du hittar handlingarna nedan eller i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 Jönköping, öppet på vardagar 08:00 – 17:00.

Digitalt presentation

Ett presentation av samrådsförslaget kommer att finnas på webbplatsen där vi presenterar detaljplanen i korthet. Länk till sändningen läggs upp 3 december 2020. Du kan se sändingen på dator, smart mobiltelefon eller läsplatta. Frågor kan ställas både före och efter presentationen.

Ställ frågor via e-post och telefon

Det finns möjlighet att skicka in frågor inför sändningen som kan besvaras under presentationen. Alternativt kan du ställa frågor i efterhand. Du kan ställa frågor helt anonymt.

Frågor som skickas in kommer att sammanställas och läggas upp på webbplatsen efter mötet.

Kom ihåg att för att lämna formella synpunkter måste du göra den skriftligt, se mer information nedan.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3, 2021
Antagande: Kvartal 3, 2021
Granskning: Kvartal 2, 2021
>> Samråd: 11 november 2020 - 6 januari 2021

 

Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 6 januari 2021. Ange diarienummer 2016:25 vid ev yttrande.

Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 1.5 MB)

Planbeskrivning (pdf, 11.5 MB)

Undersökning av miljöpåverkan (pdf, 84.9 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta