search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på Slåttertiden 1 m.fl. Öxnehaga

Trämodell av kommande bebyggelse.

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder. Mot Öxnehagaleden bevaras natur.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Slåttertiden 1 med flera. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av bostäder. Planen möjliggör att fyra flerbostadshus byggs i fyra till fem våningar. Parkering löses i garageplan under mark.

Planen ska även säkerställa ytor för hantering av dagvatten inom naturmark. I norr angränsar förskolan Gethagen vars utemiljö säkerställs genom detaljplanen.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 29 mars - 19 april 2021 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00 -17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast 19 april 2021. Antingen via digital formulär nedan, e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

Märk dina synpunkter med diarienummer 2016:25.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3, 2021
Antagande: Kvartal 3, 2021
>> Granskning: 29 mars - 19 april 2021
Samråd: 11 november 2020 - 6 januari 2021


Lämna dina synpunkter här


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att överklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 1.7 MB)

Planbeskrivning (pdf, 13.4 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 1.1 MB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Samråd

Plankarta (pdf, 1.5 MB)

Planbeskrivning (pdf, 11.5 MB)

Undersökning av miljöpåverkan (pdf, 84.9 kB)

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 2.5 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 17.4 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta