search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Hälsan 5 mfl, på Väster i Jönköping

Bild över Jönköping där en visionsbild av den tänkta byggnaden är inritad.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder och centrumverksamhet i bottenplan.

Detaljplaneområdet inryms i kvarteret Hälsan som är beläget på Väster i centrala Jönköping.

Planen syftar till att möjliggöra förtätning i form av bostadsbebyggelse med centrumverksamhet i bottenplan. Högsta tillåtna nockhöjd motsvarar 14 bostadsvåningar. Detaljplanen utgjorde i tidigare skede ett större planområde som har delats upp i två detaljplaner. Hälsan 5 blir första etappen som antas medan andra etappen med Hälsan 2 kommer att bearbetas vidare innan antagande

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 oktober 2019. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

 

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2019
>> Antagande: 17 oktober 2019
Granskning: 24 oktober - 21 november 2018
Samråd: 1 juni - 30 augusti 2016


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 721.7 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.4 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 168.8 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 2.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.9 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 111.3 kB)

Granskningshandlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 6.3 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 6.3 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 268.9 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00


Översiktskarta