search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Flahult 19:12 m.fl. (Granarps verksamhetsområde) Torsvik

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra industri.

Planområdet är inte bebyggt idag och utnyttjas huvudsakligen för lantbruk och skogsbruk. Denna verksamhet kommer successivt att upphöra inom planområdet när planförslaget genomförs.

Planområdet är utpekat i såväl gällande översiktsplan och utbyggnadsstrategi som lämpligt för verksamheter av typen industri och logistik.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

 

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2020
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 3, 2020
Samråd: Kvartal 3, 2020


Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mattias Bustos

036- 10 50 00


Översiktskarta