search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Lekeryd 2:3 mfl, Lekeryd

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för byggnation av cirka 70 bostäder.

Planområdet är lokaliserat i Lekeryds södra del och beräknas kunna inrymma ca 70 nya bostäder av varierad upplåtelse- och bebyggelseform. Planområdet har minskat i omfattning i syfte att värna jordbruksmark.

Planområdet är uppdelat i två delområden. Det södra området angörs från Västergårdsvägen. Den huvudsakliga markanvändningen som prövas är bostäder. I anslutning till den befintliga bebyggelsen tillåts friliggande enbostadshus i en våning utöver suterräng. I områdets mitt och västra del tillåts bostäder i form av friliggande enbostadshus, gruppbyggda hus samt flerbostadshus i två våningar utöver suterräng. Det är även möjligt att inrymma gruppboende. En markanvisning av området ska genomföras efter antagande av detaljplanen.

Det norra delområdet angörs från Kyrkvägen och Tranåsvägen. Markanvändningen som prövas är bostäder i två våningar utöver suterräng mot Kyrkvägen och tre våningar mot Tranåsvägen. Utformningsbestämmelser som reglerar utförande i sadeltak samt uppdelning av fasaden införs i syfte att ny bebyggelse ska anpassas till Lekeryds karaktär och skala. Mot Kyrkvägen prövas även markanvändningen centrum i syfte anordna parkeringsplatser tillhörande Missionskyrkan.

Detaljplan antogs i stadsbyggnadsnämnden 12 mars 2020 och är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2020
>> Antagande: 12 mars 2020
Granskning: 4 september - 1 oktober 2019
Samråd: 3 juni - 2 september 2016


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 749.6 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 21.6 MB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 348.8 kB)

Tidigare handlingar

Samråd

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 5.2 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 104.4 kB)

Granskning

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 713.6 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 15 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 887.9 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Hanna Levin

036-10 50 00

 

Översiktskarta