search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Överläraren 4 m.fl., Råslätt, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av en förskola på platsen.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Överläraren 4 och del av Råslätt 6:1. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheterna för förskola med tillhörande friyta och parkering på fastigheten Överläraren 4. Planförslaget möjliggör byggnation av en förskola i två till tre våningar. Tillkommande bebyggelse ska vända sig mot Pärlugglegatan gaturum genom entréer mot gatan. Bebyggelsen och verksamheten kan därigenom bidra till ett livligare, trevligare och tryggare gaturum.

Planförslaget möjliggör också för anläggandet av en gång- och cykelväg utmed västra sidan Pärlugglegatan vilket skapar bättre förutsättningar för oskyddade trafikanter och bidrar till ett bättre sammanhängande gång- och cykelvägnätet då det är en koppling som saknas idag.

Tidplan

Laga kraft: December 2020
Antagande: November 2020
Granskning: September 2020
>> Samråd: 27 november 2019 - 31 januari 2020


Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 614.3 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 8.6 MB)

Undersökning av miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 2.6 MB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 14.4 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 16.7 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Puck Larsson

036-10 50 00

 

Översiktskarta