search
Sök
menu
Meny

Kommande ändring av detaljplan för Attarp 2:689 m.fl., Bankeryd

Planarbetet berör alla kommunal mark i byggnadsplaner i Bankeryd.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 11 februari 2021 om positivt planbesked för Attarp 2:689 m.fl., Bankeryd

Ansökan avser att ändra huvudmannaskap för allmäna platser inom byggnadsplanerna i Bankeryd till att bli kommunalt huvudmannaskap.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2021. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta