search
Sök
menu
Meny

Förnyelsearbetet med VA-nätet

Jönköpings kommun har, liksom många andra svenska kommuner, ett åldrande ledningsnät som måste bytas ut.

Klimatförändringar och tillsynsmyndigheter skärper miljö- och säkerhetskraven på samhället i stort. Det innebär ökade krav även på VA-verksamheterna. Befintliga avlopps- och dricksvattenanläggningar behöver anpassas och förnyas samtidigt som förnyelsetakten på ledningsnätet måste öka drastiskt. 

70 % av Söder, Torpa och Bäckalyckan måste förnyas

Inventeringen av ledningsnätet inom Jönköping söder, Torpa och Bäckalyckan avslutades 2011. Den visar att 70 % av ledningsnätet behöver förnyas. Arbete med ombyggnad kommer att pågå t.o.m. 2018.

Ledningsnätet är gammalt och kapaciteten för låg

Tekniska kontoret har genomfört en undersökning av kommunens ledningsnät -  kondition, funktion och kapacitet för rören. Anledning till detta är det ökade antalet översvämningar på mark och i källare vid intensiva regn tillsammans med dåligt material i gamla vatten- och avloppsrör.

För närvarande byts inte ledningarna ut tillräckligt ofta. Med nuvarande takt skulle ledningarna behöva hålla i 500 år. Det är naturligtvis inte möjligt - den egentliga livslängden ligger istället mellan 40 och 120 år.

I undersökningen delas behovet av nya ledningar in i tre steg

Var kan regnvatten ledas bort?
Från naturmark, gatuytor och lågpunkter (i en lågpunkt kan ytvattnet inte rinna vidare förrän lågpunkten är uppfylld och ytvattnet hittat en ny väg).

Vilka ledningar är de viktigaste/prioriterade?
Stora vattenledningar som transporterar vatten till olika stadsdelar, och stora avloppsledningar som transporterar bort avlopps- och regnvatten från dessa stadsdelar.

Var bör hela området förnyas?
Innebär samtliga ledningar i en stadsdel.

Åtgärder

Kombinerade ledningar kommer att bytas ut och kompletteras med en dagvattenledning som ska ta hand om regnvatten för att undvika översvämningar och bräddning. Bräddning innebär att orenat avloppsvatten rinner ut i närmsta sjö eller vattendrag.

Fastighetsägare måste separera regnvattnet från den privata avloppsservisen och ansluta regnvattnet till den nya kommunala dagvattenservisen. Kommunen ansvarar för huvudledningen och servisen till förbindelsepunkt. Fastighetsägaren ansvarar för servisledningen från fastigheten fram till förbindelsepunkt.

Ersättning till fastighetsägare

Fastighetsägaren får ersättning med 25 % av kostnaden för ny dagvattenledning från den befintliga samlingsbrunnen för dagvatten ut till förbindelsepunkt. Där det inte finns några dagvattenledningar utgår ersättning med 25 % av kostnader för nya dagvattenledningar fram till förbindelsepunkt. Dräneringsledning ska vid behov pumpas till samlingsbrunn för dagvatten. För detta ges ingen ersättning.