search
Sök
menu
Meny

Västersjöns fritidsområde ansluts till allmänt VA

Tekniska kontoret arbetar med att ansluta fritidshusområden till allmänt VA. Arbetet görs i samarbete med stadsbyggnadskontoret och miljö- och hälsoskyddskontoret.

De områden som ska anslutas har av länsstyrelsen ansetts vara i stort behov av allmänt VA. Orsaken till detta kan bland annat vara att utsläpp från äldre, slitna avlopp påverkar människors hälsa och miljön negativt.

Tekniska kontoret byggde under våren 2014 ut vatten- och spillvattenledningar till och inom Västersjöns östra fritidshusområde. Systemet för vatten och avlopp är taget i drift och en avsättning för varje aktuell arrendetomt är gjord. Tack för den förståelse som ni boende har visat under byggnationen !

Tomterna kan nu anslutas till det allmänna vatten- och avloppssystemet.  VA-verksamheten kommer att meddela om upprättande av förbindelsepunkt och därefter översända faktura avseende anläggningsavgift. Kontakta oss gärna om du har frågor kring anslutning och anläggningsavgifter m.m.

Bostadsarrendena gäller enligt lag i minst 5 år i sänder med automatisk förlängning om inte endera parten säger upp avtalet. Det är i dagsläget inte aktuellt att avstycka och sälja tomterna.

Västersjön Väster: Detta område kommer, enligt tekniska kontorets planer, inte vara aktuellt för anslutning till allmänt VA de närmast 15 åren.

Länsstyrelsen beslöt 2011-03-02 att omprioritera området, från prioritet 1, till prioritet 2. Detta innebär att området för tillfället inte är aktuellt för anslutning till allmänt VA, men att länsstyrelsen kommer ha en fortsatt dialog med kommunen gällande avloppssituationen inom området.

Kontakt

Frågor om anslutning och anläggningsavgifter
Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00