Avlopp

Här kan du läsa om avloppsvattnet, som när det spolas ner går vidare via pumpstationer och ledningsnät till ett avloppsreningsverk.

Avloppsledningsnät och pumpstationer

Pumpstationer och ledningsnät är viktiga länkar i avloppssystemet där det lätt kan bli stora och dyra avloppsstopp om vi spolar ner avfall som bomullspinnar, plast och annat skräp. Tänk på att slänga avfall i sophinken istället.

Avloppsreningsanläggningar

Avloppsvatten måste renas innan det kan släppas ut i naturen.  Avloppsvattnet renas i något av kommunens 19 avloppsreningsverk eller i de enskilda avloppsanläggningar som finns på landet där ofta kommunalt avlopp saknas.

Vad händer på avloppsreningsverket?

Avloppsreningsverken är byggda för att rena bort synliga föroreningar, näringsämnen och organiskt material. Näringsämnen renas bort eftersom de annars bidrar till övergödning. Organiskt material renas bort eftersom det annars medför syrebrist i vattendragen.

I reningsprocessen produceras också näringsrikt slam som vi vill återföra till jordbruket för att därmed sluta kretsloppet. För att slammet ska hålla god kvalitet behöver vi din hjälp:

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper och använd gärna miljömärkta disk-, tvätt-, städ- och skönhetsprodukter. Tänk också på att snus, cigarettfimpar och kemikalier förgiftar både vatten och slam.

Läs mer om avloppsreningen på Simsholmens avloppsreningsverk

Bokens framsida visar ett illustrerat badrum.

Avloppsrening för barn

Vill du berätta för förskolebarn om avloppsrening så finns det en liten bok som heter ”Dags att spola” till din hjälp. Den ger en översiktlig bild om vad som händer med avloppsvattnet och vad som inte ska spolas ner.

Gratis! Boken kan beställas utan kostnad - skicka e-post till anna.carlheim@jonkoping.se

"Vattenskolan" för större barn

För de lite större barnen finns Vattenskolan som är framtagen av Svenskt vatten i syfte  att lära de större barnen mer om vatten och avlopp. Se länk nedan.

Köksavfallskvarnar

Får man installera kvarnar för köksavfall i hushåll som är anslutna till kommunens avloppsnät? Svar: Nej.

Enligt de nationella miljömålen ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger etc. återvinnas genom biologisk behandling (från år 2010). Jönköpings kommun samlar därför in matavfallet. Vi behandlar och rötar matavfallet till biogas.

Det är också  osäkert hur köksavfallskvarnarna påverkar avloppsnätet. Vi ger därför inget tillstånd till installation av köksavfallskvarnar.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Beställ "Dags att spola" från tekniska kontoret
Anna Carlheim
Telefon 036-10 51 43