Avlopp, ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning

Här finns information för dig som ska anlägga nytt avlopp eller ny avloppsanläggning.

Kontakta en gräventreprenör som kan hjälpa till att projektera för en ny avloppsanläggning om du inte är sakkunnig inom avloppsområdet.

Inför arbetet

Du behöver:

  • tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden, eller i vissa fall en anmälan
  • godkännande från markägaren och helst ett servitut, om hela eller delar av anordningen ska placeras på annans mark

Ansökan Anmälan

Ansökan/anmälan gör du på blanketten "Avlopp, Ansökan anmälan om inrättande av avloppsanläggning" och den ska innehålla:

  • uppgifter om anordningens utformning
  • avstånd till vattentäkter, ytvatten och grundvatten
  • oftast ett jordprov som visar resultatet av markundersökningen
  • en situationsplan

Ansökan/anmälan skickas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd.

pdf blankett: Avlopp, ansökan anmälan om inrättande av avloppsanordning Pdf, 190 kB, öppnas i nytt fönster.

Situationsplan ska bifogas

En situationsplan är en ritning där du markerar fastighetsgränserna, ritar in bostadshus och avloppsanordningens placering. Markera tydligt anordningens olika delar. Lägg in en norrpil och ange skala. Du markerar även var din och andras dricksvattenbrunnar finns eller planeras, om de finns inom 200 meter från avloppsanordningen. Markera diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter. Övrigt som ska framgå är provgropens läge, avledning av regn- och dräneringsvatten samt marklutning (som du markerar med nivåkurvor eller pilar).

Efter att anmälan ansökan skickats

När vi fått din ansökan kontrollerar vi om den är komplett, och om inte så kontaktar vi dig om detta. Vi prövar din ansökan enligt miljöbalken och därefter fattar vi beslut som uppfyller de villkor som ska följas. Du får beslutet hemskickat.

Du får inte börja anlägga ditt avlopp innan du fått ditt tillstånd/beslut. Avloppsanläggningen ska anläggas av en, enligt miljöbalken, sakkunnig entreprenör.

Enligt ett av villkoren i tillståndet vill nämnden beredas möjlighet till att besikta schaktbotten genom ett besök av en inspektör. 

Utförandeintyg

Senast två veckor efter att avloppet blivit färdigt ska entreprenören skicka in ett utförandeintyg tillsammans med fotodokumentation till miljö- och hälsoskyddskontoret

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken


För prövning av ansökan/anmälan tas en avgift ut. Se exempel nedan (år 2022):

  • Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 848 kronor
  • Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten (1-5 personer) 9 696 kronor
  • Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett 6 060 kronor
  • Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 2022: Timtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2021-12-09 till 1 200 kronor för år 2022.

Regelbunden egenkontroll av din anläggning

Undantag från ordinarie slamtömning av enskilt avlopp

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddskontoret, hälsoskyddsenheten

E-post: halsoskydd@jonkoping.se

Telefontid för frågor: tisdag och torsdag klockan 9.30–12.00.
Kontaktcenter telefon: 036-10 50 00