search
Sök
menu
Meny

Slam och latrin

Latrin hämtas var fjortonde dag och slamsugningsbilen kommer minst en gång om året. Så är bestämmelserna. Undantag kan beviljas av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Taxorna gäller från och med 2017-01-01

Tömning av sluten tank, trekammarbrunn och liknande

Storlek på avloppsanläggning i m³

Schemalagd tömning

Tömning efter beställning

0 - 1,5

660 kr

1410 kr

1,6 - 4,0

1030 kr

1780 kr

4,1 - 7,0

1520 kr

2270 kr

>7,0m³

265 kr/m³

Fast avg. 750 kr plus 265 kr/m³

Tömning efter beställning

Tömning av enskilda avlopp som görs efter beställning debiteras enligt taxan ”tömning efter beställning”. Tömning sker då normalt inom 7 dagar.

Behöver du akuttömning efter ordinarie arbetstid, ring telefonnummer 036-10 50 00. Akut tömning, inom 24 timmar kostar 2585 kr + priset för schemalagd tömning. (Se tabellen ovan.)

För avloppsanläggningar som betjänar flera fastigheter uttages en kostnad av 715 kr per anslutet hushåll.

Vid avstånd tömningsbilen – slambrunnen som överstiger 25 m tillkommer en extra avgift för slangdragning.

Avstånd 25-50 m, 285 kr per tömning.
Avstånd över 50 m, 570 kr per tömning.

Latrinhämtning, permanenta bostäder (Utställt vid vägen)

Hämtning varannan vecka

12375 kr

Latrinhämtning, fritidsbostäder. Hämting 15 maj - 29 september

Hämtning varannan vecka

4950 kr

Hämtning var fjärde vecka

 2750 kr

Inkl moms och engångskärl. Fyllt kärl får ej väga mer än 15 kg.

Latrinhämtning

Latrinhämtningen är kostsam och dessutom dålig ur arbetsmiljösynpunkt. Det finns andra sätt att själv ta hand om sitt latrin, men det krävs en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret för att få ta hand om sitt latrinavfall själv.

Om bestämmelserna för hämtning av slam och latrin inte passar dig, kan du ansöka om undantag.

Du kan ansöka om:

  • uppehåll, förlängt hämtningsintervall av slam
  • eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp
  • befrielse från latrinhämtning
  • eget omhändertagande latrin

Miljö- och hälsoskyddskontoret kan bevilja dispens upp till max fem år. Bakgrunden är att förändringar kan ske hos sökanden och i bestämmelser som reglerar avfallshantering lokalt och nationellt. Miljö- och hälsoskyddskontoret debiterar alltid en handläggningsavgift enligt taxan kommunfullmäktige har fastställt.

Kontakt

Abonnentservice
Vardagar kl 08:00-12:00,
13:00-16:00

Tfn 036-10 20 60