search
Sök
menu
Meny

Kommunens vatten- och avloppsledningsnät

Vi producerar 11 miljoner kubikmeter dricksvatten per år. Det motsvarar ca 219 000 tankbilar. Det innebär att vi dagligen skulle behöva köra ut vatten i 600 tankbilar, och hämta avloppsvatten. Om vi inte hade ledningsnätet.

Rent vatten forslas ut till abonnenterna i 812 km vattenledningar, med hjälp av 46 tryckstegringsstationer och 28 reservoarer som tillsammans rymmer ca 40 000 kubikmeter vatten. Vi servar ca 23 000 vattenmätare.

Därutöver finns ventiler brandposter och servisledningar. Avloppsvattnet och regnvattnet rinner till reningsverket i 690 km spillvattenledningar, med hjälp av 84 avloppspumpstationer. 498 km dagvattenledningar för med lite hjälp av 12 dagvattenpumpstationer bort dagvattnet.

För dig som bygger

Materialbeskrivningen ska ses som ett uppslagsverk, uppbyggt i enlighet med Anläggnings AMA's koder och ska spegla vad som gäller i Jönköpings kommun beträffande material och byggmetoder.