Café hela världen

local_offer
Språkcafé
Mötesplats för alla
Mer information
Datum: 1 sep - 15 dec
Tid: 17.00 – 18.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats:
Adress: Lagermansgatan 1
Pingst Jönköping
Telefon: 036-196400
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Varje torsdag kl. 17-18.30 möts människor från hela världen i Café Pingst vardagsrum för att fika, samtala, spela spel, skapa och träna svenska. Det är en öppen mötesplats och alla är varmt välkomna!

Alla människor har behov av gemenskap. Att få bli sedda, lyssnade på och bekräftade. Vår önskan med café hela världen är att det ska få vara en mötesplats där vi ser och lyssnar på varandra, har roligt tillsammans och samtidigt tränar svenska för den som behöver det. Kvällen börjar med drop in fika. Kaffe och the är gratis och för en billig peng kan du köpa korv och bröd, en macka eller fikabröd. Varje kväll har ett tema eller någon aktivitet som du kan delta i om du vill. Ingen anmälan.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Caf%C3%A9%20hela%20v%C3%A4rlden&event.desc=Varje%20torsdag%20kl.%2017-18.30%20m%C3%B6ts%20m%C3%A4nniskor%20fr%C3%A5n%20hela%20v%C3%A4rlden%20i%20Caf%C3%A9%20Pingst%20vardagsrum%20f%C3%B6r%20att%20fika%2C%20samtala%2C%20spela%20spel%2C%20skapa%20och%20tr%C3%A4na%20svenska.%20%20Det%20%C3%A4r%20en%20%C3%B6ppen%20m%C3%B6tesplats%20och%20alla%20%C3%A4r%20varmt%20v%C3%A4lkomna!&event.text=Alla%20m%C3%A4nniskor%20har%20behov%20av%20gemenskap.%20Att%20f%C3%A5%20bli%20sedda%2C%20lyssnade%20p%C3%A5%20och%20bekr%C3%A4ftade.%20V%C3%A5r%20%C3%B6nskan%20med%20caf%C3%A9%20hela%20v%C3%A4rlden%20%C3%A4r%20att%20det%20ska%20f%C3%A5%20vara%20en%20m%C3%B6tesplats%20d%C3%A4r%20vi%20ser%20och%20lyssnar%20p%C3%A5%20varandra%2C%20har%20roligt%20tillsammans%20och%20samtidigt%20tr%C3%A4nar%20svenska%20f%C3%B6r%20den%20som%20beh%C3%B6ver%20det.%20Kv%C3%A4llen%20b%C3%B6rjar%20med%20drop%20in%20fika.%20Kaffe%20och%20the%20%C3%A4r%20gratis%20och%20f%C3%B6r%20en%20billig%20peng%20kan%20du%20k%C3%B6pa%20korv%20och%20br%C3%B6d%2C%20en%20macka%20eller%20fikabr%C3%B6d.%20Varje%20kv%C3%A4ll%20har%20ett%20tema%20eller%20n%C3%A5gon%20aktivitet%20som%20du%20kan%20delta%20i%20om%20du%20vill.%20Ingen%20anm%C3%A4lan.%20Det%20%C3%A4r%20&event.categories=spr%C3%A5kcaf%C3%A9&event.city=&event.street=Lagermansgatan%201&event.postNumber=&event.placeName=&event.id=c2e58592-c989-4b0d-9c21-08871bdb80f2&event.imageAltText=M%C3%B6tesplats%20f%C3%B6r%20alla&event.activity=&organizer.name=Pingst%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036196400&organizer.email=info%40pingstjonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Chatrine%20Carlson&applier.tel=036196410&applier.email=Chatrine.carlson%40pingstjonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Caf%C3%A9%20hela%20v%C3%A4rlden%20-%20Facebook&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcafehelavarlden&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e8314e9&date.startDates=1662044400000&date.endDates=1671120000000&event.imageUrl=null