Dansföreställning: SOIRÉE D'ÉTUDES

local_offer
Dans
Tre dansare dansar house.
Mer information
Datum: 11 mar
Tid: 19.00 – 19.50
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kultur och fritid, Jönköpings kommun
Telefon: 036-102166
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Soirée d’études bjuder på en överraskande dialog med samtida dans och housedance. Ett ordlöst samtal mellan dansarnas fotarbete där ljudet från sneakers och andetag är det enda som hörs.

Med en passion för housedans och dess vokabulär har koreografen Cassiel Gaube låtit grotta ner sig i dansstilens mejslade fotarbete och skickliga vändningar. Med groove och hög energi tillåts du förlora dig i musikens dunkande och dansens puls. Längd: 50 min Obs! Publiksamtal direkt efter föreställning. Bild: Marc Domage Arrangör: Kultur och fritid, Jönköpings kommun. Turnerar genom Dansnät Sverige våren 2023 med stöd av Kulturrådet.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Dansf%C3%B6rest%C3%A4llning%3A%20SOIR%C3%89E%20D'%C3%89TUDES&event.desc=Soir%C3%A9e%20d%E2%80%99%C3%A9tudes%20bjuder%20p%C3%A5%20en%20%C3%B6verraskande%20dialog%20med%20samtida%20dans%20och%20housedance.%20Ett%20ordl%C3%B6st%20samtal%20mellan%20dansarnas%20fotarbete%20d%C3%A4r%20ljudet%20fr%C3%A5n%20sneakers%20och%20andetag%20%C3%A4r%20det%20enda%20som%20h%C3%B6rs.&event.text=Med%20en%20passion%20f%C3%B6r%20housedans%20och%20dess%20vokabul%C3%A4r%20har%20koreografen%20Cassiel%20Gaube%20l%C3%A5tit%20grotta%20ner%20sig%20i%20dansstilens%20mejslade%20fotarbete%20och%20skickliga%20v%C3%A4ndningar.%20Med%20groove%20och%20h%C3%B6g%20energi%20till%C3%A5ts%20du%20f%C3%B6rlora%20dig%20i%20musikens%20dunkande%20och%20dansens%20puls.%20%0D%0AL%C3%A4ngd%3A%2050%20min%20Obs!%20Publiksamtal%20direkt%20efter%20f%C3%B6rest%C3%A4llning.%0D%0ABild%3A%20Marc%20Domage%0D%0AArrang%C3%B6r%3A%20Kultur%20och%20fritid%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun.%20Turnerar%20genom%20Dansn%C3%A4t%20Sverige%20v%C3%A5ren%202023%20med%20st%C3%B6d%20av%20Kulturr%C3%A5det.&event.categories=dans&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=553%2024&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=5327eaf9-50b3-4656-b652-6f71fff9d610&event.imageAltText=Tre%20dansare%20dansar%20house.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kultur%20och%20fritid%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036102166&organizer.email=dans%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linda%20Kukko&applier.tel=036102166&applier.email=linda.kukko%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Boka%20biljetter&smLink2Name=Tillg%C3%A4nglighet&smLink3Name=Dansn%C3%A4t%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fsoiree-detudes%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fditt-besok%2Ftillganglig-scenkonst%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fdansnat.jonkoping.se%2F&id=5.499359bb184e6dad05a2a1d7&date.startDates=1678557600000&date.endDates=1678560600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a2a1e2/1671114702775/eventimage.jpg