Film och samtal: Nattvardsgästerna

local_offer
Festival | Film
En man och en kvinna knäböjer för nattvard. Kvinnan ser bemrad ut och låter sin panna vila mot knäppta händer.
Mer information
Datum: 14 okt
Tid: 18.30 – 20.30
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Kristine Kyrka, Jönköping
Adress: Östra Storgatan 43, 553 21 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hörslinga Rullstolsanpassning

Regi: Ingmar Bergman | Sverige | 1963 | drama | 81 min | från 15 år | svenska Efter filmen följer ett samtal mellan Anna Håkansson, filmvetare och Pär Sjöstrand, präst i Svenska kyrkan Jönköping.

Det är inte många i kyrkan när pastor Tomas Ericsson startar sin predikan. Bland de som tar nattvarden finns den trogna lärarinnan Märta. Där finns även paret Persson – Karin som står med båda fötterna på jorden och Jonas som är på gränsen att avsluta sitt liv. I ett sista försök att söka tröst och vägledning ber Jonas prästen om råd. Men allt sedan Tomas älskade hustru gick bort sviktar han själv i sin tro på Gud.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Film%20och%20samtal%3A%20Nattvardsg%C3%A4sterna&event.desc=Regi%3A%20Ingmar%20Bergman%20%7C%20Sverige%20%7C%201963%20%7C%20drama%20%7C%2081%20min%20%7C%0D%0Afr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20svenska%0D%0A%0D%0AEfter%20filmen%20f%C3%B6ljer%20ett%20samtal%20mellan%20Anna%20H%C3%A5kansson%2C%20filmvetare%20och%20P%C3%A4r%20Sj%C3%B6strand%2C%20pr%C3%A4st%20i%20Svenska%20kyrkan%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.%20&event.text=Det%20%C3%A4r%20inte%20m%C3%A5nga%20i%20kyrkan%20n%C3%A4r%20pastor%20Tomas%20Ericsson%20startar%20sin%20predikan.%20Bland%20de%20som%20tar%20nattvarden%20finns%20den%20trogna%20l%C3%A4rarinnan%20M%C3%A4rta.%20D%C3%A4r%20finns%20%C3%A4ven%20paret%20Persson%20%E2%80%93%20Karin%20som%20st%C3%A5r%20med%20b%C3%A5da%20f%C3%B6tterna%20p%C3%A5%20jorden%20och%20Jonas%20som%20%C3%A4r%20p%C3%A5%20gr%C3%A4nsen%20att%20avsluta%20sitt%20liv.%20I%20ett%20sista%20f%C3%B6rs%C3%B6k%20att%20s%C3%B6ka%20tr%C3%B6st%20och%20v%C3%A4gledning%20ber%20Jonas%20pr%C3%A4sten%20om%20r%C3%A5d.%20Men%20allt%20sedan%20Tomas%20%C3%A4lskade%20hustru%20gick%20bort%20sviktar%20han%20sj%C3%A4lv%20i%20sin%20tro%20p%C3%A5%20Gud.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=%C3%96stra%20Storgatan%2043&event.postNumber=553%2021&event.placeName=Kristine%20Kyrka&event.id=2be02973-5398-4038-b639-8cab351f4701&event.imageAltText=En%20man%20och%20en%20kvinna%20kn%C3%A4b%C3%B6jer%20f%C3%B6r%20nattvard.%20Kvinnan%20ser%20bemrad%20ut%20och%20l%C3%A5ter%20sin%20panna%20vila%20mot%20kn%C3%A4ppta%20h%C3%A4nder.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning,h%C3%B6rslinga&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett!&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FS_ihGR6Wung&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.59343ac418311d21a251c212&date.startDates=1665763200000&date.endDates=1665772200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a251c21d/1662969863168/eventimage.jpg