Filmstudion: Arrival

local_offer
Film
Närbild på Amy Adams som står på en äng med ett mystiskt svävande föremål i bakgrunden.
Mer information
Datum: 1 dec
Tid: 18.00 – 20.00
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

Arrival är en annorlunda film som genom språk utmanar vår förståelse av minne, tid och ordning. För regi står Denis Villeneuve som bland annat regisserat Dune och Blade Runner 2049.

När ett antal mystiska rymdskepp landar på olika platser över hela jorden hamnar världen i en ny kris. Vilka är dessa varelser? Vad har de för avsikter? Många frågor behöver besvaras, men hur kommunicerar du med en varelse utan språkförståelse? I USA sätts en elitstyrka samman och språkforskaren Louise Banks kallas in med uppdraget att hitta ett sätt att kommunicera med varelserna och samtidigt säkerställa att de förstår varandra - innan mänskligheten av rädsla gör något oåterkalleligt.

Biljettinformation

Terminskort Ordinarie: 350 kr Pensionär/student/ungdom t.o.m. 26 år: 200 kr Enstaka biljetter 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer vid fösta besöket)

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Filmstudion%3A%20Arrival&event.desc=Arrival%20%C3%A4r%20en%20annorlunda%20film%20som%20genom%20spr%C3%A5k%20utmanar%20v%C3%A5r%20f%C3%B6rst%C3%A5else%20av%20minne%2C%20tid%20och%20ordning.%20F%C3%B6r%20regi%20st%C3%A5r%20Denis%20Villeneuve%20som%20bland%20annat%20regisserat%20Dune%20och%20Blade%20Runner%202049.&event.text=N%C3%A4r%20ett%20antal%20mystiska%20rymdskepp%20landar%20p%C3%A5%20olika%20platser%20%C3%B6ver%20hela%20jorden%20hamnar%20v%C3%A4rlden%20i%20en%20ny%20kris.%20Vilka%20%C3%A4r%20dessa%20varelser%3F%20Vad%20har%20de%20f%C3%B6r%20avsikter%3F%20M%C3%A5nga%20fr%C3%A5gor%20beh%C3%B6ver%20besvaras%2C%20men%20hur%20kommunicerar%20du%20med%20en%20varelse%20utan%20spr%C3%A5kf%C3%B6rst%C3%A5else%3F%20I%20USA%20s%C3%A4tts%20en%20elitstyrka%20samman%20och%20spr%C3%A5kforskaren%20Louise%20Banks%20kallas%20in%20med%20uppdraget%20att%20hitta%20ett%20s%C3%A4tt%20att%20kommunicera%20med%20varelserna%20och%20samtidigt%20s%C3%A4kerst%C3%A4lla%20att%20de%20f%C3%B6rst%C3%A5r%20varandra%20-%20innan%20m%C3%A4nskligheten%20av%20r%C3%A4dsla%20g%C3%B6r%20n%C3%A5got%20o%C3%A5terkalleligt.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=240290c2-69c0-4876-9442-3e1f726a5657&event.imageAltText=N%C3%A4rbild%20p%C3%A5%20Amy%20Adams%20som%20st%C3%A5r%20p%C3%A5%20en%20%C3%A4ng%20med%20ett%20mystiskt%20sv%C3%A4vande%20f%C3%B6rem%C3%A5l%20i%20bakgrunden.&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Terminskort%0D%0AOrdinarie%3A%20350%20kr%0D%0APension%C3%A4r%2Fstudent%2Fungdom%20t.o.m.%2026%20%C3%A5r%3A%20200%20kr%0D%0A%0D%0AEnstaka%20biljetter%0D%0A80%20kr%20(20%20kr%20f%C3%B6r%20medlemskort%20tillkommer%20vid%20f%C3%B6sta%20bes%C3%B6ket)&ticket.price=&accessibilities=hiss,h%C3%B6rslinga&ageGroups=10-12,13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtFMo3UJ4B4g&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6b946&date.startDates=1669914000000&date.endDates=1669921200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a6b951/1656584853179/eventimage.jpg