Floravandring vid södra Rocksjön

local_offer
Guidning | Natur
Rocksjön
Mer information
Datum: 30 aug
Tid: 10.00 – 11.30
Ålder: Alla åldrar
Plats: Södra Rocksjön, Jönköping
Adress: Södra Rocksjön Jönköping
Botaniska Sällskapet i Jönköping
Telefon: 070-3459002
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Floravandring för nybörjare och andra floravänner vid Rocksjön.

Efter denna torra sommar får vi söka oss till våtmarker och kärr för att finna blommande växter. I Rocksjökärret växer rariteten höstspira som upptäcktes av Erik Leonard Ekman vid förra sekelskiftet. Vidare kan vi förvänta oss blekvalsamin, besksöta, smalkaveldun och naturligtvis rikligt mer bladvass. Samling vid Ingo-macken vid södra delen av ICA Maxis parkering. Vandringen beräknas till ca en och enhalv timme i vätt terräng.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Floravandring%20vid%20s%C3%B6dra%20Rocksj%C3%B6n&event.desc=Floravandring%20f%C3%B6r%20nyb%C3%B6rjare%20och%20andra%20florav%C3%A4nner%20vid%20Rocksj%C3%B6n.&event.text=Efter%20denna%20torra%20sommar%20f%C3%A5r%20vi%20s%C3%B6ka%20oss%20till%20v%C3%A5tmarker%20och%20k%C3%A4rr%20f%C3%B6r%20att%20finna%20blommande%20v%C3%A4xter.%20I%20Rocksj%C3%B6k%C3%A4rret%20v%C3%A4xer%20rariteten%20h%C3%B6stspira%20som%20uppt%C3%A4cktes%20av%20Erik%20Leonard%20Ekman%20vid%20f%C3%B6rra%20sekelskiftet.%20Vidare%20kan%20vi%20f%C3%B6rv%C3%A4nta%20oss%20blekvalsamin%2C%20besks%C3%B6ta%2C%20smalkaveldun%20och%20naturligtvis%20rikligt%20mer%20bladvass.%20Samling%20vid%20Ingo-macken%20vid%20s%C3%B6dra%20delen%20av%20ICA%20Maxis%20parkering.%20Vandringen%20ber%C3%A4knas%20till%20ca%20en%20och%20enhalv%20timme%20i%20v%C3%A4tt%20terr%C3%A4ng.&event.categories=natur%2Cguidning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=S%C3%B6dra%20Rocksj%C3%B6n&event.postNumber=&event.placeName=S%C3%B6dra%20Rocksj%C3%B6n&event.id=f5219edb-b30c-4398-b0d3-7d1098312449&event.imageAltText=Rocksj%C3%B6n&event.activity=&organizer.name=Botaniska%20S%C3%A4llskapet%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=0703459002&organizer.email=lonepacuba%40hotmail.com&organizer.link=&applier.name=Lone%20M%C3%B6ller&applier.tel=0703459002&applier.email=lonepacuba%40hotmail.com&ticket.desc=&ticket.price=&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff7c115&date.startDates=1661846400000&date.endDates=1661851800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff7c120/1661262940832/eventimage.jpg