Läslov med läshundar!

local_offer
Lovaktivitet
Bild på ett barn som läser för en läshund
Mer information
Datum: 1 nov
Tid: 14.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år
Plats: Tenhults bibliotek, Tenhult
Adress: Centrumvägen 17-19, 560 29 Tenhult
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-103028
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Läslov med läshundar! Finn läsglädje med hund! På plats finns någon av läshundarna Jaga, Roxy, Pippi eller Spike. Du läser i ca 15 min, drop in! Varmt välkommen!

Hunden lyssnar troget och dömer eller rättar inte den som läser. Hund har positiv påverkan på elevers läsning gällande självförtroende, självkänsla och motivation samt att läsförståelsen ökar. Hundarna är lämplighetstestade och utbildade via R.E.A.D och Svenska Terapihundskolan. I samarbete med Studiefrämjandet.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=L%C3%A4slov%20med%20l%C3%A4shundar!&event.desc=L%C3%A4slov%20med%20l%C3%A4shundar!%20Finn%20l%C3%A4sgl%C3%A4dje%20med%20hund!%20P%C3%A5%20plats%20finns%20n%C3%A5gon%20av%20l%C3%A4shundarna%20Jaga%2C%20Roxy%2C%20Pippi%20eller%20Spike.%20Du%20l%C3%A4ser%20i%20ca%2015%20min%2C%20drop%20in!%20Varmt%20v%C3%A4lkommen!&event.text=Hunden%20lyssnar%20troget%20och%20d%C3%B6mer%20eller%20r%C3%A4ttar%20inte%20den%20som%20l%C3%A4ser.%0D%0AHund%20har%20positiv%20p%C3%A5verkan%20p%C3%A5%20elevers%20l%C3%A4sning%20g%C3%A4llande%20sj%C3%A4lvf%C3%B6rtroende%2C%20sj%C3%A4lvk%C3%A4nsla%20och%20motivation%20samt%20att%20l%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5elsen%20%C3%B6kar.%0D%0AHundarna%20%C3%A4r%20l%C3%A4mplighetstestade%20och%20utbildade%20via%20R.E.A.D%20och%20Svenska%20Terapihundskolan.%0D%0AI%20samarbete%20med%20Studiefr%C3%A4mjandet.&event.categories=lovaktivitet&event.city=Tenhult&event.street=Centrumv%C3%A4gen%2017-19&event.postNumber=560%2029&event.placeName=Tenhults%20bibliotek&event.id=1165a0f4-21a3-456b-9642-b19e1d96505c&event.imageAltText=Bild%20p%C3%A5%20ett%20barn%20som%20l%C3%A4ser%20f%C3%B6r%20en%20l%C3%A4shund&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-10%2030%2028&organizer.email=tenhultsbibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Rebecca%20Glind%20Debreceni&applier.tel=036-106748&applier.email=rebecca.glind-debreceni%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=6-9,10-12&places=tenhult&smLink1Name=Bibliotekens%20webbsida&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Ffinn-l%25C3%25A4sgl%25C3%25A4dje-med-hund-ett-samarbete-med-studiefr%25C3%25A4mjandet-1&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c3220a10&date.startDates=1667307600000&date.endDates=1667311200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c3220a1c/1665480681665/eventimage.png