Läslov med läshundar!

local_offer
Lovaktivitet
Bild på barn som läser för en läshund
Mer information
Datum: 3 nov
Tid: 14.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år
Plats: Öxnehaga bibliotek, Huskvarna
Adress: Oxhagsgatan 73, 561 50 Huskvarna
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105076
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Läslov med läshundar! Finn läsglädje med hund! På plats finns någon av läshundarna Jaga, Roxy, Pippi eller Spike. Du läser i ca 15 min, drop in! Varmt välkommen!

Hunden lyssnar troget och dömer eller rättar inte den som läser. Hund har positiv påverkan på elevers läsning gällande självförtroende, självkänsla och motivation samt att läsförståelsen ökar. Hundarna är lämplighetstestade och utbildade via R.E.A.D och Svenska Terapihundskolan. I samarbete med Studiefrämjandet.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=L%C3%A4slov%20med%20l%C3%A4shundar!&event.desc=L%C3%A4slov%20med%20l%C3%A4shundar!%20Finn%20l%C3%A4sgl%C3%A4dje%20med%20hund!%20P%C3%A5%20plats%20finns%20n%C3%A5gon%20av%20l%C3%A4shundarna%20Jaga%2C%20Roxy%2C%20Pippi%20eller%20Spike.%20Du%20l%C3%A4ser%20i%20ca%2015%20min%2C%20drop%20in!%20Varmt%20v%C3%A4lkommen!&event.text=Hunden%20lyssnar%20troget%20och%20d%C3%B6mer%20eller%20r%C3%A4ttar%20inte%20den%20som%20l%C3%A4ser.%0D%0AHund%20har%20positiv%20p%C3%A5verkan%20p%C3%A5%20elevers%20l%C3%A4sning%20g%C3%A4llande%20sj%C3%A4lvf%C3%B6rtroende%2C%20sj%C3%A4lvk%C3%A4nsla%20och%20motivation%20samt%20att%20l%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5elsen%20%C3%B6kar.%0D%0AHundarna%20%C3%A4r%20l%C3%A4mplighetstestade%20och%20utbildade%20via%20R.E.A.D%20och%20Svenska%20Terapihundskolan.%0D%0AI%20samarbete%20med%20Studiefr%C3%A4mjandet.&event.categories=lovaktivitet&event.city=Huskvarna&event.street=Oxhagsgatan%2073&event.postNumber=561%2050&event.placeName=%C3%96xnehaga%20bibliotek&event.id=0514ec29-3e79-4d3e-9852-f33462d282e1&event.imageAltText=Bild%20p%C3%A5%20barn%20som%20l%C3%A4ser%20f%C3%B6r%20en%20l%C3%A4shund&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-10%2050%2076&organizer.email=oxnehagabibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Rebecca%20Glind%20Debreceni&applier.tel=036-106748&applier.email=rebecca.glind-debreceni%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=6-9,10-12&places=%C3%B6xnehaga&smLink1Name=Bibliotekens%20webbsida&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Ffinn-l%25C3%25A4sgl%25C3%25A4dje-med-hund-ett-samarbete-med-studiefr%25C3%25A4mjandet-1&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c3220bc2&date.startDates=1667480400000&date.endDates=1667484000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c3220bce/1665482224253/eventimage.png