Nationella Anhörigdagen

local_offer
Föreläsning | Övrigt
Äldre par på parkbänk, ser över vatten
Mer information
Datum: 6 okt
Tid: 14.00 – 18.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 65+
Plats: Anhörigcentrum, Seniorernas hus
Adress: Klostergatan 69
Anhörigstöd- och demensteam, äldreomsorg Jönköpings kommun
Telefon: 036-108010
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Välkommen till öppet hus på Anhörigcentrum, Seniorernas hus Vi i anhörigstöds- och demensteamet inom äldreomsorgen bjuder in dig som anhörig till en informativ eftermiddag.

Program: 14:00 Välkommen 14:15 Biståndshandläggare-vilken hjälp finns att få och hur söker jag? 15:00 Avgiftsadministratör-informerar om vad kommunens insatser kostar 15:45 Regionens vårdsamordnare-vad gör en vårdsamordnare 16:30 Information från Familjens jurist-framtidsfullmakt, testamente och andra juridiska frågor 17:15 Kommunens dagträffar/dagverksamhet-information om verksamheten Utställare kommer finnas på plats

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Nationella%20Anh%C3%B6rigdagen%20&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20%C3%B6ppet%20hus%20p%C3%A5%20Anh%C3%B6rigcentrum%2C%20Seniorernas%20hus%20%0D%0AVi%20i%20anh%C3%B6rigst%C3%B6ds-%20och%20demensteamet%20inom%20%C3%A4ldreomsorgen%20bjuder%20in%20dig%20som%20anh%C3%B6rig%20till%20en%20informativ%20eftermiddag.&event.text=Program%3A%0D%0A14%3A00%20V%C3%A4lkommen%0D%0A14%3A15%20Bist%C3%A5ndshandl%C3%A4ggare-vilken%20hj%C3%A4lp%20finns%20att%20f%C3%A5%20och%20hur%20s%C3%B6ker%20jag%3F%0D%0A15%3A00%20Avgiftsadministrat%C3%B6r-informerar%20om%20vad%20kommunens%20insatser%20kostar%0D%0A15%3A45%20Regionens%20v%C3%A5rdsamordnare-vad%20g%C3%B6r%20en%20v%C3%A5rdsamordnare%0D%0A16%3A30%20Information%20fr%C3%A5n%20Familjens%20jurist-framtidsfullmakt%2C%20testamente%20och%20andra%20juridiska%20fr%C3%A5gor%0D%0A17%3A15%20Kommunens%20dagtr%C3%A4ffar%2Fdagverksamhet-information%20om%20verksamheten%0D%0AUtst%C3%A4llare%20kommer%20finnas%20p%C3%A5%20plats&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2C%C3%B6vrigt&event.city=&event.street=Klostergatan%2069&event.postNumber=&event.placeName=Anh%C3%B6rigcentrum%2C%20Seniorernas%20hus&event.id=123d566f-9d59-4cc6-8a2d-bce01f777a2b&event.imageAltText=%C3%84ldre%20par%20p%C3%A5%20parkb%C3%A4nk%2C%20ser%20%C3%B6ver%20vatten&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Anh%C3%B6rigst%C3%B6d-%20och%20demensteam%2C%20%C3%A4ldreomsorg%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-108010&organizer.email=anhorigstod%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Monia%20Pirf%C3%A4lt&applier.tel=036-107288&applier.email=monia.pirfalt%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a2568aee&date.startDates=1665057600000&date.endDates=1665072000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a2568af9/1664351381369/eventimage.png