Nyfiken på Recovery College i Jönköpings län

local_offer
Föreläsning | Hälsa | Utbildning (workshop, läxhjälp, kurs)
Vi lär av och med varandra - tillsammans
Mer information
Datum: 29 sep
Tid: 17.00 – 18.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+, 65+
Plats: Jönköping
Adress: Jönköping
Recovery College Norra länet
Telefon: 036-105028
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter där strävan är att genom utbildning och erfarenhetsutbyte stödja återhämtning från psykisk ohälsa till en ökad upplevelse av psykisk hälsa.

Vår psykisk hälsa påverkar välbefinnande och livskvalité. Att må dåligt, genomgå en kris eller drabbas av psykisk ohälsa kan påverka olika delar i livet. Recovery blir Återhämtning på svenska. För oss på Recovery College handlar återhämtning om att kunna leva ett liv som man trivs med – att finna hopp, mening och kunna se möjligheter. Ett liv där man själv har kontrollen även om symtom finns kvar. Är du intresserad av att veta mer? Varmt välkommen att lyssna på oss när vi berättar!

Biljettinformation

Kostnadsfritt/Digitalt

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Nyfiken%20p%C3%A5%20Recovery%20College%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n&event.desc=Recovery%20College%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%20%C3%A4r%20ett%20l%C3%A4randecenter%20d%C3%A4r%20str%C3%A4van%20%C3%A4r%20att%20genom%20utbildning%20och%20erfarenhetsutbyte%20st%C3%B6dja%20%C3%A5terh%C3%A4mtning%20fr%C3%A5n%20psykisk%20oh%C3%A4lsa%20till%20en%20%C3%B6kad%20upplevelse%20av%20psykisk%20h%C3%A4lsa.&event.text=V%C3%A5r%20psykisk%20h%C3%A4lsa%20p%C3%A5verkar%20v%C3%A4lbefinnande%20och%20livskvalit%C3%A9.%20Att%20m%C3%A5%20d%C3%A5ligt%2C%20genomg%C3%A5%20en%20kris%20eller%20drabbas%20av%20psykisk%20oh%C3%A4lsa%20kan%20p%C3%A5verka%20olika%20delar%20i%20livet.%20Recovery%20blir%20%C3%85terh%C3%A4mtning%20p%C3%A5%20svenska.%20%0D%0AF%C3%B6r%20oss%20p%C3%A5%20Recovery%20College%20handlar%20%C3%A5terh%C3%A4mtning%20om%20att%20kunna%20leva%20ett%20liv%20som%20man%20trivs%20med%20%E2%80%93%20att%20finna%20hopp%2C%20mening%20och%20kunna%20se%20m%C3%B6jligheter.%20Ett%20liv%20d%C3%A4r%20man%20sj%C3%A4lv%20har%20kontrollen%20%C3%A4ven%20om%20symtom%20finns%20kvar.%20%0D%0A%C3%84r%20du%20intresserad%20av%20att%20veta%20mer%3F%20Varmt%20v%C3%A4lkommen%20att%20lyssna%20p%C3%A5%20oss%20n%C3%A4r%20vi%20ber%C3%A4ttar!&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning%2Ch%C3%A4lsa%2Cutbildning&event.city=&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=&event.id=1f6dc076-ed6f-4238-ab72-3fa784039b98&event.imageAltText=Vi%20l%C3%A4r%20av%20och%20med%20varandra%20-%20tillsammans&event.activity=&event.themeHealthWeek=Ja&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Recovery%20College%20Norra%20l%C3%A4net&organizer.tel=036105028&organizer.email=mia.nordlund%40rjl.se&organizer.link=&applier.name=Mia%20Nordlund&applier.tel=036105028&applier.email=mia.nordlund%40rjl.se&ticket.desc=Kostnadsfritt%2FDigitalt&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=18%2B,65%2B&places=digitalt&smLink1Name=Zooml%C3%A4nk%20till%3A%20Nyfiken%20p%C3%A5%20Recovery%20College%3F&smLink2Name=Projekt%20Recovery%20College%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%20&smLink3Name=Recovery%20College%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20l%C3%A4n%20Instagram%20&smLink1Address=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F88987867011%3Fpwd%3DME9CYk9ZNUkreTcyYzZiS0hkbHZHUT09&smLink2Address=https%3A%2F%2Futveckling.rjl.se%2Fvad-pagar%2Fprojekt-recovery-college-jonkopings-lan%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Frecovery_college_jkpg_lan%2F&id=5.6ee7976518311c203e853ba6&date.startDates=1664463600000&date.endDates=1664469000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e853bb1/1663941449904/eventimage.jpg