S A Andrées polardagar

local_offer
Föreläsning
Fotografi föreställande Danskön, Spetsbergen, manipulerad för att likna en målning.
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 12.30 – 17.00
Kostnad: 70 kr
Ålder: 18+
Plats: Grenna Museum, Gränna
Adress: Brahegatan 38, 563 32 Gränna
Grenna Museum
Telefon: 036-103890
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsramp

Den 13–15 oktober återkommer Grenna Museum med sina polardagar, nu i ny tappning under namnet S A Andrées polardagar. Föreläsningar med bland andra Bea Uusma.

Torsdagen och fredagen är tillägnade skolan, medan föreläsningarna den 15 oktober är öppna för allmänheten. Programpunkter för lördagen den 15 oktober: 12.30 Introduktion 12.40 Bea Uusma 13.40 Anders Larsson 14.20 Paus 14.50 Björn Lantz 15.40 Åsa Lindgren För att säkra din plats till en specifik föreläsning, vänligen anmäl dig via mejl till andree@grennamuseum.se. I övrigt släpper vi på folk till föreläsningarna i mån av plats. Vänligen besök museets webbsida för mer detaljerad information.

Biljettinformation

Entrébiljett till museet krävs för att få delta på föreläsningarna. Vänligen besök Grenna Museums webbsida för information om biljettpriser.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=S%20A%20Andr%C3%A9es%20polardagar&event.desc=Den%2013%E2%80%9315%20oktober%20%C3%A5terkommer%20Grenna%20Museum%20med%20sina%20polardagar%2C%20nu%20i%20ny%20tappning%20under%20namnet%20S%20A%20Andr%C3%A9es%20polardagar.%20F%C3%B6rel%C3%A4sningar%20med%20bland%20andra%20Bea%20Uusma.&event.text=Torsdagen%20och%20fredagen%20%C3%A4r%20till%C3%A4gnade%20skolan%2C%20medan%20f%C3%B6rel%C3%A4sningarna%20den%2015%20oktober%20%C3%A4r%20%C3%B6ppna%20f%C3%B6r%20allm%C3%A4nheten.%0D%0A%0D%0AProgrampunkter%20f%C3%B6r%20l%C3%B6rdagen%20den%2015%20oktober%3A%0D%0A%0D%0A12.30%20Introduktion%0D%0A12.40%20Bea%20Uusma%0D%0A13.40%20Anders%20Larsson%0D%0A14.20%20Paus%0D%0A14.50%20Bj%C3%B6rn%20Lantz%0D%0A15.40%20%C3%85sa%20Lindgren%0D%0A%0D%0AF%C3%B6r%20att%20s%C3%A4kra%20din%20plats%20till%20en%20specifik%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%2C%20v%C3%A4nligen%20anm%C3%A4l%20dig%20via%20mejl%20till%20andree%40grennamuseum.se.%20I%20%C3%B6vrigt%20sl%C3%A4pper%20vi%20p%C3%A5%20folk%20till%20f%C3%B6rel%C3%A4sningarna%20i%20m%C3%A5n%20av%20plats.%0D%0A%0D%0AV%C3%A4nligen%20bes%C3%B6k%20museets%20webbsida%20f%C3%B6r%20mer%20detaljerad%20information.&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Brahegatan%2038&event.postNumber=56332&event.placeName=Grenna%20Museum&event.id=5b0d2381-63e5-4875-a0f1-36a0319cc892&event.imageAltText=Fotografi%20f%C3%B6rest%C3%A4llande%20Dansk%C3%B6n%2C%20Spetsbergen%2C%20manipulerad%20f%C3%B6r%20att%20likna%20en%20m%C3%A5lning.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Grenna%20Museum&organizer.tel=036-103890&organizer.email=andree%40grennamuseum.se&organizer.link=&applier.name=Elin%20Frykholm&applier.tel=036103890&applier.email=elin.frykholm%40grennamuseum.se&ticket.desc=Entr%C3%A9biljett%20till%20museet%20kr%C3%A4vs%20f%C3%B6r%20att%20f%C3%A5%20delta%20p%C3%A5%20f%C3%B6rel%C3%A4sningarna.%20V%C3%A4nligen%20bes%C3%B6k%20Grenna%20Museums%20webbsida%20f%C3%B6r%20information%20om%20biljettpriser.&ticket.price=70&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsramp&ageGroups=18%2B&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=S%20A%20Andr%C3%A9es%20polardagar&smLink2Name=Grenna%20Museum%20%C3%B6ppettider%20och%20entr%C3%A9&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2F%3Fportfolio%3D13-15-oktober-s-a-andrees-polardagar&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2F%3Fpage_id%3D1736&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a25698cb&date.startDates=1665829800000&date.endDates=1665846000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25698d6/1664365459139/eventimage.jpg