Småfolkets söndag: Klösiga katters klubb (3-6 år)

local_offer
Barnaktiviteter | Teater
Foto. Tre personer utklädda till katter. En katt står framför de andra två och ser förvånad ut. Två katter står bakom och ser listiga och glada ut.
Mer information
Datum: 25 sep
Tid: 15.00 – 15.30
Kostnad: 50 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Stadsbiblioteket , Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 551 11 Jönköping
Jönköpings kommun
Telefon:
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

En jazzigt svängig kattpjäs om att vara med eller att vara utanför och om alla kattproblem som bara katter kan lösa.

mysterier, räddar borttappade kattungar, spionerar på skummisar. Allt sånt som det behövs riviga katter för att fixa. Men nya katter flyttar in i området! Deras område! Vad vill de? Kattja, Kattniss och Kattmandu samlar sig för attack! Riva, klösa, fräsa, slåss! Skrämma bort! Jaga iväg! Eller kan det vara bra att vara fler? Kan de nya tillföra något? Vad händer om de frågar om de andra vill vara med…? Ålder: 3-6 år Längd: 30 minuter

Biljettinformation

Stor som liten behöver en egen biljett. Pris 50 kr/person. Köp biljetter i tid. Det blir ofta slutsålt! Ev. osålda biljetter säljs på plats. Biljettkassan öppnar 30 minuter innan föreställning.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  25 sep
  Tid:
  13.00 – 13.30
  Plats:
  Stadsbiblioteket , Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%3A%20Kl%C3%B6siga%20katters%20klubb%20(3-6%20%C3%A5r)&event.desc=En%20jazzigt%20sv%C3%A4ngig%20kattpj%C3%A4s%20om%20att%20vara%20med%20eller%20att%20vara%20utanf%C3%B6r%20och%20om%20alla%20kattproblem%20som%20bara%20katter%20kan%20l%C3%B6sa.%20&event.text=mysterier%2C%20r%C3%A4ddar%20borttappade%20kattungar%2C%20%0D%0Aspionerar%20p%C3%A5%20skummisar.%20Allt%20s%C3%A5nt%20som%20det%20beh%C3%B6vs%20riviga%20katter%20f%C3%B6r%20att%20fixa.%20Men%20nya%20katter%20flyttar%20in%20i%20omr%C3%A5det!%20Deras%20omr%C3%A5de!%20Vad%20vill%20de%3F%20Kattja%2C%20Kattniss%20och%20Kattmandu%20samlar%20sig%20f%C3%B6r%20attack!%20Riva%2C%20kl%C3%B6sa%2C%20fr%C3%A4sa%2C%20sl%C3%A5ss!%20Skr%C3%A4mma%20bort!%20Jaga%20iv%C3%A4g!%0D%0AEller%20kan%20det%20vara%20bra%20att%20vara%20fler%3F%20Kan%20de%20nya%20tillf%C3%B6ra%20n%C3%A5got%3F%20Vad%20h%C3%A4nder%20om%20de%20fr%C3%A5gar%20om%20de%20andra%20vill%20vara%20med%E2%80%A6%3F%0D%0A%0D%0A%C3%85lder%3A%203-6%20%C3%A5r%0D%0AL%C3%A4ngd%3A%2030%20minuter%20&event.categories=barnaktiviteter%2Cteater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=551%2011&event.placeName=Stadsbiblioteket%20&event.id=3d583e75-4c14-48de-b75e-5808d7b6f867&event.imageAltText=Foto.%20Tre%20personer%20utkl%C3%A4dda%20till%20katter.%20En%20katt%20st%C3%A5r%20framf%C3%B6r%20de%20andra%20tv%C3%A5%20och%20ser%20f%C3%B6rv%C3%A5nad%20ut.%20Tv%C3%A5%20katter%20st%C3%A5r%20bakom%20och%20ser%20listiga%20och%20glada%20ut.%20&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20&organizer.tel=-&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Stor%20som%20liten%20beh%C3%B6ver%20en%20egen%20biljett.%0D%0APris%2050%20kr%2Fperson.%20%0D%0AK%C3%B6p%20biljetter%20i%20tid.%20Det%20blir%20ofta%20sluts%C3%A5lt!&ticket.price=50&accessibilities=rullstolsanpassning,hiss,handikapptoalett&ageGroups=0-5,6-9&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20k%C3%B6per%20du%20biljetter%20&smLink2Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20hemsida%20&smLink3Name=Sm%C3%A5folkets%20s%C3%B6ndag%20p%C3%A5%20Facebook&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.tickster.com%2Fsv%2Fp%2Fkultur-o-fritid-jkpg&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2F&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e85c48,5.6ee7976518311c203e85c57&date.startDates=1664103600000,1664110800000&date.endDates=1664105400000,1664112600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e85c62/1662562548846/eventimage.jpg