Utställning: Nära till bra mat

local_offer
Mat och dryck (sommarcafé) | Utställning
Fotografi som föreställer en vy över en tomatodling. Rad på rad av högsträckta, kraftiga tomatplantor. I förgrunden klasar av härliga körsbärstomater i varierande mognad;  gröna, orangea och  röda. I bakgrunden en man som pysslar om plantorna.
Mer information
Datum: 16 nov - 4 dec
Tid: 10.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Jönköpings stadsbibliotek, Entrén, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 551 11 Jönköping
Jönköpings stadsbibliotek
Telefon: 036-105580
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Hur gör du när strömavbrott stänger av ditt kylskåp och magen börjar kurra? Fanns Kalles kaviar under andra världskriget? Vem är det egentligen som ser till att vi har de råvaror vi behöver? Äter du endast för att bli mätt eller finns det andra värden som också är viktiga?

Utställningen Nära till bra mat ger dig svar på några frågor och får dig kanske också att fundera på vissa scenarier. Finns det ett rätt eller fel matval? Det avgör du och dina val är viktiga! Ett samarbete mellan EU, livsmedelsstrategin, Hushållningssällskapet, Jönköpings kommun

Biljettinformation

Fri entré. Utställningen följer Stadsbibliotekets öppettider.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Utst%C3%A4llning%3A%20N%C3%A4ra%20till%20bra%20mat&event.desc=Hur%20g%C3%B6r%20du%20n%C3%A4r%20str%C3%B6mavbrott%20st%C3%A4nger%20av%20ditt%20kylsk%C3%A5p%20och%20magen%20b%C3%B6rjar%20kurra%3F%20Fanns%20Kalles%20kaviar%20under%20andra%20v%C3%A4rldskriget%3F%20Vem%20%C3%A4r%20det%20egentligen%20som%20ser%20till%20att%20vi%20har%20de%20r%C3%A5varor%20vi%20beh%C3%B6ver%3F%20%C3%84ter%20du%20e&event.text=Utst%C3%A4llningen%20N%C3%A4ra%20till%20bra%20mat%20ger%20dig%20svar%20p%C3%A5%20n%C3%A5gra%20fr%C3%A5gor%20och%20f%C3%A5r%20dig%20kanske%20ocks%C3%A5%20att%20fundera%20p%C3%A5%20vissa%20scenarier.%20Finns%20det%20ett%20r%C3%A4tt%20eller%20fel%20matval%3F%20Det%20avg%C3%B6r%20du%20och%20dina%20val%20%C3%A4r%20viktiga!%20%0D%0A%0D%0A%20%0D%0A%0D%0AEtt%20samarbete%20mellan%20EU%2C%20%20livsmedelsstrategin%2C%20Hush%C3%A5llningss%C3%A4llskapet%2C%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&event.categories=utst%C3%A4llning%2Cmat-och-dryck&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=551%2011&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek%2C%20Entr%C3%A9n&event.id=b24ef5d6-3c14-4d7c-83c1-2b38154eeb03&event.imageAltText=Fotografi%20som%20f%C3%B6rest%C3%A4ller%20en%20vy%20%C3%B6ver%20en%20tomatodling.%20Rad%20p%C3%A5%20rad%20av%20h%C3%B6gstr%C3%A4ckta%2C%20kraftiga%20tomatplantor.%20I%20f%C3%B6rgrunden%20klasar%20av%20h%C3%A4rliga%20k%C3%B6rsb%C3%A4rstomater%20i%20varierande%20mognad%3B%20%20gr%C3%B6na%2C%20orangea%20och%20%20r%C3%B6da.%20I%20bakgrunden%20en%20man%20som%20pysslar%20om%20plantorna.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek&organizer.tel=036105580&organizer.email=stadsbiblioteket%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linn%C3%A9a%20Lantz&applier.tel=036105582&applier.email=linnea.lantz%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9.%20Utst%C3%A4llningen%20f%C3%B6ljer%20Stadsbibliotekets%20%C3%B6ppettider.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=P%C3%A5%20g%C3%A5ng%20-%20Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink2Name=%C3%96ppettider%20-%20Stadsbiblioteket&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fexhibition%2Futst%25C3%25A4llning-n%25C3%25A4ra-till-bra-mat&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Flibrary-page%2Fstadsbiblioteket%3FrefId%3DUhNcPQ&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e2bf83&date.startDates=1668589200000&date.endDates=1670176800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e2bf8e/1668078386683/eventimage.jpg