search
Sök
menu
Meny
Sök

Vandring i Domneåns naturreservat

local_offer
Guidning | Natur | Outdoor
Grönkulla
Mer information
Datum: 10 aug
Tid: 17.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Parkeringen intill campingplatsen, Bankeryd, Jönköping
Adress: Domsandsvägen, Bankeryd Jönköping
Botaniska Sällskapet i Jönköping
Telefon: 070-3091913
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Välkommen att tillsammans med Botaniska Sällskapet i Jönköping vandra i Domneåns naturreservat i Bankery och Habo.

Samling kl. 17.30 på parkeringen intill campingplatsen, Domsandsvägen, Bankeryd. Vi letar upp årets växt, grönpyrola, i tallmon på Bankerydssidan. Där brukar man också kunna hitta knärot. Båda är troligen överblommade vid denna tidpunkt. Från spången över Domneån kan man se och komma nära flera kärrväxter, t.ex. jättegröe, sjöranunkel och vattenskräppa. På sandstranden på Habosidan växer de båda relikterna strandråg och sandstarr. Ledare och kontaktperson: Magnus Thorell, tel. 070 - 309 19 13.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Vandring%20i%20Domne%C3%A5ns%20naturreservat%20&event.desc=V%C3%A4lkommen%20att%20tillsammans%20med%20Botaniska%20S%C3%A4llskapet%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20vandra%20i%20Domne%C3%A5ns%20naturreservat%20i%20Bankery%20och%20Habo.%20&event.text=Samling%20kl.%2017.30%20p%C3%A5%20parkeringen%20intill%20campingplatsen%2C%20Domsandsv%C3%A4gen%2C%20Bankeryd.%20Vi%20letar%20upp%20%C3%A5rets%20v%C3%A4xt%2C%20gr%C3%B6npyrola%2C%20i%20tallmon%20p%C3%A5%20Bankerydssidan.%20D%C3%A4r%20brukar%20man%20ocks%C3%A5%20kunna%20hitta%20kn%C3%A4rot.%20B%C3%A5da%20%20%C3%A4r%20troligen%20%C3%B6verblommade%20vid%20denna%20tidpunkt.%20Fr%C3%A5n%20sp%C3%A5ngen%20%C3%B6ver%20Domne%C3%A5n%20kan%20man%20se%20och%20komma%20n%C3%A4ra%20flera%20k%C3%A4rrv%C3%A4xter%2C%20t.ex.%20j%C3%A4ttegr%C3%B6e%2C%20sj%C3%B6ranunkel%20och%20vattenskr%C3%A4ppa.%20P%C3%A5%20sandstranden%20p%C3%A5%20Habosidan%20v%C3%A4xer%20de%20b%C3%A5da%20relikterna%20strandr%C3%A5g%20och%20sandstarr.%0D%0ALedare%20och%20kontaktperson%3A%20Magnus%20Thorell%2C%20tel.%20070%20-%20309%2019%2013.%20&event.categories=natur%2Cguidning%2Coutdoor&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Domsandsv%C3%A4gen%2C%20Bankeryd.%20&event.postNumber=&event.placeName=Parkeringen%20intill%20campingplatsen%2C%20Domsandsv%C3%A4gen%2C%20Bankeryd.%20&event.id=024d240f-44ef-4a47-8495-5ec19ee48ab4&event.imageAltText=Gr%C3%B6nkulla%20&event.activity=&organizer.name=Magnus%20Thorell%20Botaniska%20S%C3%A4llskapet%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=070%20-%20309%2019%2013&organizer.email=magnus.thorell%40telia.com&organizer.link=&applier.name=Britta%20F%C3%A4rdig%20Bergstr%C3%B6m&applier.tel=0706928615&applier.email=britta.fg%40telia.com&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=bankeryd&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&smLink2Name=Botaniska%20S%C3%A4llskapet%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20hemsida&smLink3Name=Botaniska%20S%C3%A4llskapet%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Facebook&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Fupplevagora%2Ffriluftslivochmotion%2Fnaturreservat%2Fnaturreservatetdomnean.4.74fef9ab15548f0b8001ba0d.html&smLink2Address=http%3A%2F%2Fwww.botaniska-jonkoping.se%2F&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F1917766861811931%2F&id=5.9a2ac6e1813d5a7e2b863f6&date.startDates=1660145400000&date.endDates=1660152600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.9a2ac6e1813d5a7e2b86401/1657107640891/eventimage.jpg