Starta och bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Här hittar du som vill ansöka om att starta en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet information om vilka regler som gäller.

Här finns information om hur du gör för att ansöka och vad som gäller då verksamheten kommit igång. Obs! Bedriver du redan verksamhet i form av förskoleklass, grundskola eller anpassad skola och vill starta fritidshem ansöker du om tillstånd hos Skolinspektionen.

Vem kan driva fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg?

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Krav på verksamheten

Skollagen ställer krav på verksamheten. För att få tillstånd att starta krävs det att det i ansökan framgår att verksamheten har förutsättningar att leva upp till kraven. Skolverket har i flera skrifter sammanfattat vilka krav som ställs på de olika formerna samt publicerat allmänna råd. Innan du ansöker om att starta verksamhet bör du studera skollagens bestämmelser och några publikationer från Skolverket (länkade här nedanför).

Bestämmelser i skollagen innebär att kommunen ska göra bedömningar i sin godkännandeprövning och tillsyn av huvudman för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och vissa fritidshem. Bestämmelserna innebär krav på att ägare- och ledningskrets har insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamhet.

Det ställs också särskilda krav på lokaler, utifrån miljöbalken.

Handläggning av ansökan

Utbildningsförvaltningen har interna riktlinjer för hur ansökan ska hanteras samt hur den efterföljande tillsynen ska bedrivas. Läs riktlinjerna noga innan du ansöker, de finns längst ner på sidan.

När utbildningsförvaltningen tagit emot ansökan utreds verksamhetens förutsättningar att leva upp till ställda krav och ett beslutsunderlag tas fram till barn- och utbildningsnämnden, som beslutar om verksamheten ska godkännas. Från det att en komplett ansökan inkommit är det utbildningsförvaltningens målsättning att det inte ska ta längre tid än 4 månader tills nämnden fattar beslut. Du bör därför ansöka i god tid före den planerade verksamhetsstarten.

Avgift

För handläggning av ansökningar om godkännande av fristående verksamheter tar kommunen ut en avgift.

Avgift fristående förskola:

- 20.000 kr för nyetablering, byte av lokal, byte av huvudman.
- 11.000 kr för utökad verksamhet/utökat antal barn.

Avgift pedagogisk omsorg:

- 10.000 kr för nyetablering.

Faktura upprättas och skickas till de faktureringsuppgifter som huvudman lämnar i ansökan. Avgiften ska vara betald innan ärendet tas upp för prövning.

Mer information finns på sidan längst ner under rubriken Riktlinjer.

Bidrag från kommunen

Om verksamheten har fått godkänt att starta så är hemkommunen (dvs. den kommun där inskrivet barn är folkbokfört) skyldig att lämna bidrag. Bidraget betalas ut i form av ett grundbidrag för varje inskrivet barn och ska avse kostnader för

  1. omsorg och pedagogisk verksamhet
  2. pedagogiskt material och utrustning
  3. måltider
  4. administration
  5. mervärdesskatt
  6. lokalkostnader

Grundbeloppet bestäms efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning till sin egen verksamhet. Utöver grundbidraget kan verksamheten få bidrag om det finns omfattande behov av stöd till enskilt barn. Aktuella bidragsbelopp för Jönköpings kommun hittar du här nedanför.

Resurstilldelning i skola och förskola

Tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och enskild pedagogisk omsorg

När en fristående förskola, ett fritidshem eller enkild pedagogisk omsorg startat, står verksamheten under kommunens tillsyn.

Hur tillsynen bedrivs framgår av utbildningsförvaltningens riktlinjer. Tillsynen syftar till att säkerställa att verksamheten uppfyller författningarnas krav och ska även ge det allmänna insyn i verksamheten. Via tillsyn får kommun och fristående huvudmän också möjlighet att samverka för att utveckla kvaliteten på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i kommunen.

Tillsyn av miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ägare och ledningskrets - prövning, anmälningsplikt

Vid godkännande och vid tillsyn av fristående verksamheter finns bestämmelse om att kommunen ska göra ägar- och ledningsprövning när det gäller insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för huvudman att bedriva enskild verksamhet.

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta inom en månad efter att bytet av ägare/person genomförts.

Huvuddragen i bestämmelserna finns samlat i dokument nedan.

Information om skollagens bestämmelser kring kommunens bedömningar i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående verksamheter , 40.5 kB.

Anmälan om ändring i ägare- och ledningskretsen Pdf, 762.3 kB.

KONTAKT

För övriga frågor kontakta utbildningsforvaltningen@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: