Grundläggande bestämmelser och värdegrund för föreningsbidrag

Här hittar du information om grundläggande bestämmelser och värdegrund som föreningen måste uppfylla för att kunna ansöka om olika bidrag till fritidsföreningar.

Här nedan benämns kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN och kultur- och fritidsförvaltningen med förkortningen KFF.

Allmännyttig ideell förening som uppfyller krav om ändamål, verksamhet, fullföljd och öppenhet, kan ansöka om bidrag från KFF i Jönköpings kommun.

Aktuell beskrivning av allmännyttig ideell förening finns på Skatteverket.se Länk till annan webbplats.

KFF har rätt att göra undantag från delar av grundläggande bestämmelser och värdegrund vid bedömning av ansökan om ”Stöd för att möta samhällsutmaningar”.

Krav och förväntningar på bidragsberättigad förening

 

Säte, ändamål och värdegrund

 • Säte i Jönköpings kommun.
 • Allmännyttigt ändamål och godkänd som bidragsberättigad av KFN.
 • Organisationsnummer registrerat hos Skatteverket.
 • Plusgiro eller bankgiro i föreningens namn.
 • Verksamhet som följer grundläggande bestämmelser och aktivt arbetar för att uppfylla KFN:s värdegrund. Förening som inte följer KFN:s värdegrund, kan fråntas rätten till bidrag.

Styrelse och stadgar

 • Officiellt vald styrelse och revisor.
 • Antagit stadgar som beslutats av årsmöte, där det tydligt framgår att alla som delar föreningens målsättning och följer föreningens stadgar och värderingar har rätt att bli medlem.
 • Aktuella stadgar uppladdade och tillgängliga i KFF:s e-tjänstportal. Stadgarna behöver endast bytas ut om de har reviderats.
 • Årshandlingar för redovisning i samband med ansökan om bidrag. Dessa handlingar är verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan, budget och årsmötesprotokoll.
 • Genom styrelsen utse en eller vid behov flera s.k. föreningsadministratörer med fullmakt att ansvara för föreningens bidragsansökningar, uppdatering av föreningens kontaktuppgifter och närvaroregistrering. Föreningsadministratörer ska även vara väl insatta i KFN:s regler för bidrag till föreningar.

Medlemmar och verksamhet

 • Minst 10 medlemmar vid årets utgång. Undantag sociala föreningar, se "Bidrag till föreningar med social verksamhet".
 • Genomfört minst 15 godkända sammankomster under verksamhetsåret. Läs mer under Definitioner för fritidsföreningar.
 • Uppdaterat medlemsregister/medlemsmatrikel för innevarande år, med medlemmens namn, adress, födelseår, kön och notering om medlemsavgiften är betald.
 • Rutin för att kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
 • Närvaroregistrering, gäller alla föreningar som är bidragsberättigade för aktivitetsbidrag.
 • För verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar kräver drogfrihet.
 • KFN:s uppdrag avser den fria tiden. För verksamhet under skoltid hänvisas till utbildningsförvaltningen.
 • Anslutning till en riksorganisation som får årligt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Riksidrottsförbundet (RF), annan godkänd riksorganisation eller statligt verk.

Räkenskaper, bokföring och ekonomi

 • Ordnad bokföring med ett räkenskapsår som omfattar tolv månader.
 • Räkenskapsinformation ska vara på svenska och redovisningsvalutan ska vara svenska kronor.
 • Räkenskapsinformation ska bevaras i läsbar form i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Räkenskapsinformationen ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.
 • Affärshändelser ska löpande bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning och i systematisk ordning. Detta ska ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat.
 • För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Verifikationen ska ha ett verifikationsnummer som tydligt visar sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen. Affärshändelsen ska bokföras så snart det kan ske.
 • Om en bokföringspost rättas, ska tidpunkt anges när rättelsen har skett och vem som gjort den.
 • Varje räkenskapsår ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut.
 • Ett årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Beloppen i årsbokslutet ska anges i svenska kronor.
 • Årsredovisningen ska upprättas i läsbar form, vara skriven på svenska och skrivas under av samtliga styrelseledamöter.
 • Resultat- och balansräkningen ska upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av föreningens ställning och resultat.
 • Balansräkningen ska redovisa föreningens samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på balansdagen.
 • Resultaträkningen ska redovisa föreningens samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret.
 • Värdering av föreningens tillgångar ska göras enligt 4 kap i Årsredovisningslagen.
 • Intäkt för medlemsavgift särredovisas i bokföringen.
 • Förening som inkluderar privat verksamhet exempelvis vissa ridsportföreningar, ska särredovisa ideell respektive privat verksamhet i bokföringen.

Bidrag

 • Bidrag kan endast betalas ut till föreningens plus- eller bankgiro.
 • Om föreningen har sektioner kan endast huvudföreningen ansöka om bidrag.
 • KFN har rätt att hålla inne bidrag eller göra avräkning på bidrag till förening som har skulder till Jönköpings kommun.
 • Ansökan som efter begäran om komplettering inte fullföljs inom angiven tid, avslås.
 • Förening som beviljats bidrag är skyldig att ge KFN/KFF full insyn i verksamheten genom att ställa handlingar och bokföring till förfogande för KFN/KFF vid en eventuell granskning.
 • Bidrag som beviljats på felaktiga grunder innebär återbetalningsplikt. Formellt beslut sker i KFN.
 • KFN har rätt att göra undantag från gällande regler om det finns särskilda skäl. KFN kan prioritera viss verksamhet före annan och har tolkningsföreträde när det gäller bidragsreglerna i detta dokument.

Bidrag beviljas inte till fritidsföreningar för

 • Modersmåls- och hemspråksundervisning, det är utbildningsförvaltningens ansvar.
 • Religiös verksamhet som till exempel mässor, gudstjänster, ceremonier, högtidsfirande och religiös undervisning.
 • Partipolitisk verksamhet.
 • Aktiviteter för supportermedlemmar.
 • Deltagare i kurs som tar ut avgift per tillfälle.
 • Deltagare i studiecirkel anordnad av studieförbund.

Bidrag beviljas inte till kulturföreningar för

 • Mediaproduktionen t.ex. radio, tv, film, ljudinspelningar, webbplatser, tidningar, trycksaker, böcker och liknande.
 • Verksamhet med övervägande politisk, religiös eller social inriktning.
 • Verksamhet där välgörenhetsinsatser eller insamlingar till olika ändamål ingår.
 • Firande av högtider t ex. valborg, första maj, tjugondedag knut och liknande.
 • Intern verksamhet eller interna arrangemang t ex årsmöte el föreningsstämma.
 • Jubileumsaktiviteter, kurser, konferenser, studieresor, utbyten eller liknande aktiviteter.
 • Kostnader för mat, fester, fyrverkeri och liknande.
 • Kulturinslag som ingår i andra sammanhang d.v.s. sökande ska vara projektägare och huvudansvarig för den verksamhet som bidrag söks för.
 • Verksamhet som arrangeras av, eller på uppdrag av företag, institutioner, stiftelser, ekonomiska föreningar, kommunala förvaltningar eller liknande, ej heller till samarbetsverksamhet där dessa är huvudarrangörer.

Bidrag till studieförbund

För bidrag till studieförbund gäller särskilda regler:

Regler för kommunbidrag till studieförbund

Värdegrund

Genom att ta fram en gemensam värdegrund för bidragsberättigad verksamhet vill KFN synliggöra och stimulera det värdegrundsarbete som bedrivs i föreningslivet.

Bidragsberättigad förening ska aktivt arbeta för att uppfylla punkterna i värdegrunden:

 • Föreningen ska vara uppbyggd och verka enligt grundläggande demokratiska principer och värderingar. Det innebär bland annat att medlemmarna ska ha möjlighet att på årsmötet besluta vem som ska sitta i styrelsen och föreningen ska ha antagit stadgar som reglerar verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Föreningen ska aktivt motverka våld och rasism, diskriminering, kränkande behandling och kriminell verksamhet.
 • Förening med verksamhet riktad till barn och unga, ska utgå från FN:s barnkonvention. Föreningen ska alltid se till barn och ungas bästa och lika värde.
 • Föreningen ska arbeta för jämlikhet och jämställdhet. Jämlikhet innebär att alla, oavsett etnicitet, sexualitet, kulturell och social tillhörighet, politisk eller religiös åsikt och funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan olika kön. Framförallt handlar det om att alla människor, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck ska bli bemötta med respekt och ha samma sociala ställning.
 • Föreningen ska arbeta för delaktighet och inflytande. Den enskilde individen ska ha möjlighet till insyn i, och kunna påverka verksamhetens utformning. Alla, oavsett ålder, ska kunna göra sin röst hörd, bli lyssnad på och därmed får träning i demokratiska arbetsformer.
 • Föreningen ska arbeta för mångfald och inkludering. Alla ska känna sig välkomna. Det innebär bland annat att arbeta aktivt för fysisk och social tillgänglighet, emot strukturer som står i vägen för jämlika förhållanden och lika möjligheter att delta. Inkludering är en kontinuerlig förändringsprocess.
 • Bidragsberättigad förening ska ha ett drog- och tobaksförebyggande förhållningssätt genom att aktivt arbeta med att stötta och stärka motståndskraften till tobak, alkohol, narkotika eller andra substanser för alla som deltar i föreningens verksamhet. Detta genom att arbeta med positiv uppmärksamhet och stödjande miljöer. Föreningen bör ha en policy för arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Användandet av droger är skadligt och bidrar till människors ohälsa och skapar ökad otrygghet i samhället. Med droger avses substanser som verkar berusande, sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande.

Senast granskad/publicerad: