Fiske i Munksjön och Rocksjön, sportfiskekortet och regler

En man som fiskar från en brygga i Rocksjön.

Här finns information om vad som gäller när du fiskar i Rocksjön och Munksjön. Exempelvis om fiskekort, regler, båtar, kräftor och märkta gäddor.

Munksjön och Rocksjön är två sjöar med goda fiskemöjligheter som dessutom ligger mitt i Jönköping. Det är gratis att fiska där, men du måste ha ett fiskekort. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för sitt goda fiske efter stor gädda och mörtfisk.

Vissa insjöfiskar har dock förhöjda halter av miljöföroreningar och tungmetaller. Därför bör till exempel gravida iaktta försiktighet när det gäller dessa fisksorter. Särskilt äldre fiskar är olämpliga som mat och ska därför släppas tillbaka.

Sportfiskekortet, ett krav vid fiske i Munksjön och Rocksjön

Munksjön-Rocksjön är ett fiskevårdsområde enligt Lag (1981:533) om fiskevårdsområden. Fiskekortet, det så kallade Sportfiskekortet, måste alltid finnas med när man fiskar och ska kunna visas upp vid eventuell kontroll. Om man fiskar utan fiskekort kan redskapen beslagtas och polisanmälan göras.

Sportfiskekortet gäller i allt vatten som förvaltas av Munksjöns fiskevårdsområdesförening, dvs. Munksjön, Munksjökanalen till mynningen i Vättern, Tabergsån upp till Jordbron, Rocksjön och vattendraget mellan sjöarna. Fiske är inte tillåtet i Munksjön från Munksjöbron, från land inom Munksjö AB:s inhägnade fabriksområde eller i Rocksjön vid badplatsen. Dessa områden framgår på fiskekartan på fiskekortet.

Sportfiskekortet är kostnadsfritt och du laddar ner det via länken nedan.

Sportfiskekortet för Munksjön-Rocksjön Pdf, 1 MB.

Fiskekortet ska därefter skrivas ut enkelsidigt och vikas vid de streckade linjerna. Det ska undertecknas och vara med när du fiskar i Munksjön och Rocksjön. Kortet ska kunna visas upp vid eventuella kontroller och för att kortet ska vara giltigt måste det vara undertecknat. OBS. Barn under 16 år behöver inte ha Sportfiskekortet.

Sportfiskekortet kan också hämtas på:

 • Jaktia Jönköping, Hulukvarn 10
 • Kommunens reception/Kontaktcenter Juneporten
 • Jönköpings Sportfiskeklubb, Klubbhusgatan 3
 • Fiske & Outdoor, Industrigatan 18
 • Shell, Barnarpsgatan 45

Fiskeregler i Munksjön och Rocksjön

Beslut om reglerna fattades på årsstämman 2014-05-05 med Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde.

 • Fiske efter kräftor ingår inte i Sportfiskekortet.  
 • Endast fiske med handredskap enligt definition i fiskelagen är tillåtet, samt fiske med kastnät.
 • Fiske efter lax och öring är förbjudet 15 september – 31 december.
 • Fångad ål, mal, gös, harr eller lake ska omedelbart släppas tillbaka i vattnet.
 • Följande fiskarter får endast fångas om den håller minimi- och maximimått räknat från nosspets till stjärtfenans yttersta spets:
  a. minimimått öring 50 cm, lax 60 cm.
  b. gädda, minimimått 50 cm maximimått 80 cm.
  c. abborre, maximimått 30 cm.
 • Återutsättningskyldighet; om man råkar fånga en fisk som inte får fångas eller att den fångas med redskap eller en metod som inte är tillåten för arten, ska den genast släppas ut i vattnet igen.
 • Fisk med minimi- och/eller maximimått får inte föras i land i kapat skick.
 • Vid fiske får under varje dygn fångas och behållas högst en gädda per person.
 • Vid fiske på öppet vatten tillåts två beten per person. Vid isfiske tillåts fem beten per person.
 • Paravan i samband med trollingfisket tillåts, max 5 meter utsläpp ifrån båt. Utterfiske är förbjudet. Förbudet gäller både lod- och ytutter.
 • Mörtstuga kräver dispens.
  Mörtstugan ska märkas enligt Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14).
 • Eftersom Rocksjön är ett naturreservat är båt med motor inte tillåten.
 • Fisk som ska behållas ska omedelbart avlivas. Övrig fisk ska omedelbart återsläppas.

Märkning av gädda

En fiskare i grön reflexjacka som håller i en kraftig gädda med båda händerna vågrätt mot marken.

Fiskar du i Munksjön eller Rocksjön och fångar en gädda med ett rött långsmalt märke under ryggfenan ingår den i projektet Pike-reg Munksjön. I projektet märks gäddor i Munksjön-Rocksjön och det sker i samarbete med lokala fiskeklubbar, Länsstyrelsen och fiskevårdsområdet för Munksjön-Rocksjön.

Har du fångat en märkt gädda är det viktigt att släppa tillbaka den och informera oss för att projektet ska nå bästa resultat. Läs mer om detta längre ner.

Syftet med projektet är att få bättre kunskap om:

 • Gäddans biologi
 • Gäddans rörelsemönster under årstiderna i Munksjön
 • Hur gäddan påverkas av fångst och återfångst (sk. Catch and Release)

Om du fångat en märkt gädda är det viktigt att du:

 • Hanterar gäddan varsamt vid upptag och avkrokning
 • Försöker minimera tiden för luftexponering (tiden mellan upptag i båt/på land och återutsättning i vattnet), så långt det är möjligt.
 • Noterar numret (5 siffror) i ytterkanten på märket och sätter tillbaka gäddan i vattnet.
 • Om möjligt även noterar fiskens storlek (längd och vikt) samt när (datum), var (fångstplats) och hur (bete och fiskesätt) fångsten gjordes.
 • Kontaktar och rapporterar till Länsstyrelsen.

Se gärna efter om gäddan har några fysiska skador eller verkar slö. Sätt sedan försiktigt tillbaka fisken i vattnet och lägg märke till hur den återhämtar sig vid utsättningen. Om gäddan måste avlivas, spara märket, men notera uppgifterna ovan på samma sätt.

Hantera fisken varsamt

I Sverige finns gamla etiska och kulturella värderingar om rättigheter mot djur. För fiskare gäller skyldighet att följa de regler som finns enligt djurskyddslagen samt de som fiskevårdsområdet har fastställt bl.a. angående hantering av fisk. Gäddan mår mycket bättre om tiden mellan upptag i båt och på land och återutsättning i vattnet är så kort som möjligt. Fiskmärkning är en form av djurförsök och för att märka fisk behövs ett godkänt tillstånd av djuretiska nämnden. Länsstyrelsen innehar godkänt tillstånd för detta och de som utför märkningen har genomgått märkningskursen som tar upp hur fisk ska hanteras för att inte fara illa.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Fiske Länk till annan webbplats.

Båt i Munksjön och Rocksjön

Vill du lägga i en båt i Munksjön är detta möjligt för mindre rodd- och motorbåtar (med utombordsmotor) ämnade att användas för fiske i sjöarna. I Rocksjön är det endast möjligt för roddbåtar då reservatsföreskrifterna endast tillåter motordrivna båtar vid kanottävlingar. Dock ska man anmäla detta till Munksjön-Rocksjön fiskevårdsområde. Kontakta Måns Samuellson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Utöver anmälan till fiskevårdsområdet ska båten märkas med namn och kontaktuppgifter.

Kravet på anmälan beror på problem med övergivna och stulna båtar som ligger i sjöarna. Saknas märkning på båten och anmälan till fiskevårdsområdet riskeras båten att fraktas bort efter anmälan till polisen om hittegods.

Hyr en flytväst

Bilden visar var båtplatserna är belägna i Munksjön och Rocksjön.

Kräftfiske

Fiske efter kräftor innefattas inte i Sportfiskekortet utan kräver ett Kräftfiskekort. Jönköpings Sportfiskeklubb erbjuder plats, även handikapplatser, och burar för fiske vid två tillfällen under året.

 • Ungdom: 100 kr för fyra burar inklusive agn (50 kr depositionsavgift).
 • Vuxna: 300 kr för 10 burar inklusive agn (100 kr depositionsavgift).

För mer information, kontakta Jönköpings Sportfiskeklubb, tfn
0704-73 79 31.

Jönköpings Sportfiskeklubb Länk till annan webbplats.

Mörtstuga

Om du vill sätta ut en mörtstuga krävs en dispens. Om ingen dispens finns och/eller redskapen inte är rätt utmärkta, beslagtas redskapen och polisanmälan kan göras.

Regler vid fisketävlingar

Ska du ordna en fisketävling i Munksjön eller Rocksjön? Då gäller särskilda regler. Om du följer punkterna behöver inte varje deltagare ha ett personligt fiskekort.

 • Anmäl till miljö- och hälsoskyddskontoret i god tid (tre veckor) att en tävling ska genomföras, tfn 036-10 50 00. Arrangören ska lämna uppgifter om kontaktperson (namn och telefon), datum för tävlingen och var de tävlande ska fiska. 
 • Ansvarig för fisketävlingen (kontaktpersonen) ska se till att alla som tävlar har kunskap om fiskereglerna, att dessa följs och att uppgifter om de tävlande samlas in.
 • Senast tre veckor efter att tävlingen genomförts ska uppgifter om namn, adress, telefon, kön och ålder på de tävlande lämnas in till miljö- och hälsoskyddskontoret.
 • Vi tar också gärna emot uppgifter om (frivilligt): 
  – Fångade arter som inte ska fångas
  – Synliga tecken på sjukdom på fisken
  – Fiskeresultat med maxvikt av fiskearterna
  – Något annat som ni tycker kommunen bör känna till

KONTAKT

Måns Samuelsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör och
Vattenhandläggare

E-post: mans.samuelsson@jonkoping.se

Telefon: 036-10 54 55

Jesper Villaume
Miljö- och hälsoskyddsinspektör- och
Vattenhandläggare

E-post: jesper.villaume@jonkoping.se

Telefon: 036- 10 51 93

Miljöskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Kontaktcenter

Telefon: 036-10 50 00

Senast granskad/publicerad: