Fler våtmarker i landskapet

Här finns information om kommunens arbete kring våtmarker och om det stöd som du som markägare kan få när du vill anlägga en våtmark eller göra en vattenvårdsåtgärd.

Våtmark är mark där vatten finns strax över eller under markytan stora delar av året och där minst 50 procent av växtligheten är anpassad för att leva i blöta miljöer. Våtmarker minskar övergödningen, utsläppen av växthusgaser och sårbarheten för klimatförändringar. De gynnar också den biologiska mångfalden. Jönköpings kommun arbetar därför aktivt för att återställa och anlägga nya våtmarker i landskapet.

Områdena kring Landsjön, Barnarpasjön, Rocksjön, Lilla Nätaren, Stora Nätaren, Ulvstorpasjön, Bunn samt Lillån (Bankeryd) är prioriterade områden. I dessa områden arbetar vi för att genomföra åtgärder för att öka den biologiska mångfalden, minska övergödningen av våra sjöar samt skapa en naturligare hydrologi.

Vi arbetar också aktivt för att restaurera kommunalägda torvmarker för att minska utsläppen av koldioxid inom kommunen.

Kontakta vattenhandläggare för rådgivning

Är du som markägare intresserad av att anlägga en våtmark eller göra någon vattenvårdsåtgärd på din mark? Då får du gärna kontakta vår vattenhandläggare som kan ge dig råd. Vi hjälper dig gärna hela vägen från projektidé till en färdig våtmark.

Innan du kontaktar vattenhandläggaren får du gärna rita in din tänkta våtmark i länsstyrelsens våtmarksverktyg och klicka på utför analys. Denna information är intressant för den fortsatta processen.

Länsstyrelsens våtmarksverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidrag för våtmarker och vattenvårdsåtgärder

Det går att söka bidrag för våtmarker och vattenvårdsåtgärder. Här hittar du ett urval av de stöd som går att söka genom länsstyrelsen och Jordbruksverket. Vissa bidrag går genom kommunen, andra kan du söka på egen hand.

LONA: Våtmarks-LONA är ett bidrag som kommuner kan söka. Projekt kan initieras av föreningar eller andra lokala aktörer, exempelvis markägare. Kommunen och initiativtagaren tar tillsammans fram en våtmarksansökan som sedan skickas till länsstyrelsen. Våtmarks-LONA kan ge upp till 90 procent stöd. Bidraget ska gå till våtmarksrelaterade projekt och dessa ska i första hand ha som syfte att minska utsläppen av växthusgaser, gynna biologisk mångfald, stärka landskapets vattenuppehållande förmåga, balansera vattenflöden eller öka grundvattenbildningen. Kontakta kommunens vattenhandläggare om du är intresserad

Läs mer om LONA på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LOVA: I LOVA kan upp till 80 procent stöd kan ges till våtmarker och andra åtgärder som motverkar övergödning, det vill säga fångar upp näringsämnen ur vatten från jordbruksmarker, hästhagar med mera. Lova-medel kan också ges till projekt som utförs i eller inom avrinningsområdet till områden med övergödningsproblem. LOVA-medel kan sökas av kommuner och icke vinstdrivande sammanslutningar.

Läs mer om LOVA på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Investeringsstöd till vattenvårdsåtgärder: Detta stöd riktar sig till jordbruksföretag i jordbrukslandskapet. Företaget kan få pengar för diverse olika vattenvårdsåtgärder, till exempel att anlägga våtmarker eller andra åtgärder som leder till minskade utsläpp av näringsämnen till vattendrag. Företaget kan också få pengar för att anlägga bevattningsdammar.

Läs mer om investeringsstödet på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogsstyrelsens återvätningsavtal: Du som markägare kan få ersättning för att återväta bördiga torvmarker (återställa utdikade torvmarker för att området ska få tillbaka sin naturliga hydrologi). Genom att teckna ett återvätningsavtal kan du få ekonomisk ersättning från Skogsstyrelsen. Är du intresserad av att återväta någon del av din mark, skicka in en intresseanmälan till Skogsstyrelsen.

Läs mer om återvätningsavtalet samt intresseanmälan på Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våtmarker är bra av olika anledningar

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är därför viktiga för den biologiska mångfalden. Till exempel är många fågel och växtarter knutna till våtmarksmiljöer.

Våtmarker bidrar med så kallade ekosystemtjänster alltså tjänster som vi människor har nytta av. Ett exempel på en sådan ekosystemtjänst är vattenrening.

Våtmarker fyller många viktiga funktioner i landskapet. Våtmarkerna skyddar oss mot översvämningar på grund av dess förmåga att kunna hantera stora vattenvolymer. Våtmarkerna har en god vattenhushållande förmåga vilket leder till att de hjälper oss att klara av längre perioder av torka. Våtmarkerna bidrar också till grundvattenbildning.

Våtmarker som anläggs i stadsnära miljöer kan också fungera som viktiga rekreationsområden för människorna som bor i området. Något som leder till en förbättrad folkhälsa.

En del våtmarker är torvbildande, det vill säga att nerbrutna vitmossor har lagrats i marken under lång tid och som därför har bildat ett torvlager. Denna torv innehåller stora mängder bundet kol som under blöta och syrefattiga förhållanden inte bryts ner. Många torvmarker utdikades på 1800- och 1900-talet. Det har lett till att stora mängder koldioxid har frigjorts från utdikade torvmarker, eftersom syrehalten ökar när torvmarken avvattnas. Att restaurera utdikade torvmarker är därför en viktig del av Sveriges klimatarbete nu och i framtiden.

Läs mer om våtmark på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddskontoret
Miljöskyddsenheten
Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Senast granskad/publicerad: