Masmästardammen och Magnussonnadammen

Här kan du läsa om vårt projekt vid dammarna som syftar till att fisk ska kunna nå historiska lekområden längre upp i Tabergsån.

Jönköpings kommun har sedan 1990-talet arbetat aktivt med att återställa Tabergsån och andra Vätterbäckar. Genom åren har vi åtgärdat flera barriärer som hindrat fisk, främst Vätternöringen, att nå historiska lek- och uppväxtområden i Tabergsån. Vi har bland annat åtgärdat Hökhultsdammen, Massadammen, dammen ovan bruket samt Jönsonnadammen. Tabergsåns fiskfauna har svarat väl på åtgärderna och i dagsläget kan fisken vandra till utkanten av Norrahammar.

Projekt för en levande Tabergså med rikt djur- och växtliv

I ett pågående projekt planerar vi att avveckla och miljöanpassa Masmästardammen och Magnussonadammen. Det innebär att Vätternöringen och andra fiskarter kan passera genom området och nå hela vägen till Tabergs samhälle.

Åtgärderna kommer även att bidra till att ursprungliga strömmande vattenmiljöer återställs. Det gynnar fiskar, bottenfauna och fåglar med anknytning till strömmande vattenmiljöer.

Vilka är åtgärderna?

De åtgärder vi föreslår är att avveckla dammarna och ersätta befintliga vattenspeglar med strömmande vatten. Vår ambition är att i samband med åtgärderna utveckla och förfina området.

Åtgärderna bidrar till att vi uppnår de nationella miljömålen:

  • Levande sjöar och vattendrag
  • Ett rikt växt- och djurliv

Dessutom bidrar åtgärderna till att vi uppnår miljökvalitetsnormen för en god ekologisk status i Tabergsån. Vi bedömer även att åtgärderna kan leda till att produktionen av öringsyngel från Tabergsån ökar och att mer öring sedan kan vandrar ut i Vättern.

Jönköpings kommun är ägare av dammarna och har ett juridiskt ansvar och krav att miljöanpassa dem till rådande miljölagstiftning. De planerade åtgärderna bedömer vi medför en stor natur- och miljönytta som överväger negativa effekter som kan uppstå.

Samråd om kommunens ansökan

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun höll den 7 april 2022 ett samrådsmöte med allmänheten och andra intressenter inför en ansökan till mark- och miljödomstolen för att avveckla och miljöanpassa Masmästardammen och Magnussonnadammen. De planerade åtgärderna är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt bestämmelser i 11 kap. miljöbalken.

Vi har hämtat in synpunkter via samrådsmötet och via skriftliga inkomna synpunkter från sakägare och intressenter. Ett myndighetssamråd hölls den 10 november 2022 med Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska därefter fatta beslut om den planerade vattenverksamhet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte, enligt bestämmelser i 6 kap miljöbalken.

När beslutet fattats kommer miljö-och hälsoskyddskontoret eventuellt att genomföra ett avgränsningssamråd. Efter det arbetar vi vidare med ansökan till mark-och miljödomstolen.

Vill du ta del av samrådsredogörelsen så skicka ett mejl till:

E-post: miljo@jonkoping.se

KONTAKT

Miljö- och hälsoskyddskontoret, miljöskyddsenheten

E-post: miljo@jonkoping.se

Kontaktcenter, telefon: 036-10 50 00