Invasiva arter (IAS - Invasive alien species)

Släng inte invasiva arter på komposten.

Här finns information om invasiva arter. I Jönköping har vi problem med Jätteloka, Parkslide och Jättebalsamin.

Invasiva arter (IAS - Invasive Alien Species) är främmande växt- och djurarter som människor tagit in i landet och som sedan på egen hand har spridit sig i naturen. Eftersom de inte ingår i det svenska ekosystemet har de inga naturliga fiender och kan sprida sig väldigt mycket.

En invasiv främmande art är ett hot mot vår biologiska mångfald. De kan också ha negativa effekter på jord- och skogsbruk, samt på människors och djurs hälsa.

Kommuner, myndigheter och privatpersoner har ett ansvar för att begränsa invasiva arter i Sverige.

Invasiva arter i Jönköping

I Jönköpings kommun har vi identifierat tre invasiva arter som är de största problemen just nu.

  • Jätteloka
  • Parkslide
  • Jättebalsamin

Hur de ser ut och hur de ska bekämpas kan du läsa mer om nedan. Kommunen samarbetar med Länsstyrelsen kring bekämpning av invasiva arter på kommunal mark.

Frågor och svar om invasiva främmande arter:

Vad ska jag som fastighetsägare och privatperson göra?

  • Bekämpa de invasiva arterna i din trädgård på rätt sätt. Läs mer om respektive art och hur de ska hanteras på Naturvårdsverkets eller Fritidsodlingens riksorganisations webb, länkar finns i länkrutan.
  • Rapportera invasiva arter om du ser dem i naturen eller parker. Du kan rapportera direkt via länken nedan, ringa till vårt kontaktcenter eller använda appen "Trivs i JKPG"

Rapportera på www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen "Trivs i JKPG" via App Store Länk till annan webbplats.

Ladda ner appen "Trivs i JKPG" via Google Play Länk till annan webbplats.

Hur tar jag hand om avfallet?

Det är viktigt att ta hand om trädgårdsavfallet på rätt sätt för att inte sprida de invasiva arterna vidare. I Jönköping är det June Avfall och Miljö som hanterar trädgårdsavfall och på deras webb finns detaljerad information om vad du ska tänka på när det gäller invasiva växtarter.

June Avfall och Miljö: Så här ska du hantera avfall efter invasiva arter Länk till annan webbplats.

Vad gör kommunen?

Invasiva arter bekämpas endast på kommunal mark, som i parker och andra allmänna ytor och om det anses vara akut. Ett akut ärende kan vara om barn riskerar att komma till skada eller om växtligheten sprider sig från kommunal mark till privat tomt.

Kommunen ansvarar också för avfallshantering av invasiva arter.

Fårbetesprojekt mot Jätteloka

Kommunen testar just nu i samarbete med Hushållningssällskapet en metod att bli av med jätteloka genom bete med får. Försöket startade 2016 och ska pågå i flera år till. Det är ett LONA-projekt där kommunen står för viss finansiering och har röjt och tagit ner träd i en cirka 4 hektar stor betesmark just söder om Häggebergs Vattenverk. Själva beteshagen har höga naturvärden genom att det finns många gamla nu friställda jätteekar och andra träd i området. Resultaten är lovande och fåren håller nere jättelokan - ingen blomning har skett i betesområdet. Kommunen bekämpar även jättelokor utanför beteshagarna på mekaniskt vis.

Senast granskad/publicerad: