Regler för kommunbidrag till studieförbund

Här finns information om det årliga anslag som delas ut till de studieförbund som har verksamhet i Jönköpings kommun.

Sista ansökningsdag är 2 maj.

Bidragsberättigade studieförbund

Bidragsberättigade till kommunbidrag till studieförbund är de studieförbund som är bidragsberättigade till statsbidrag enligt Folkbildningsrådets regler.

Budgetanslag

Avsatt budgetanslag fördelas mellan de sökande studieförbund som inkommit med ansökan och fullständiga handlingar i rätt tid. Studieförbunden kan komplettera eventuella ofullständiga handlingar senast en månad efter att Kultur- och fritidsförvaltningen lämnat sammanställning till Studieförbundsdelegationen om vilka handlingar som är ofullständiga.

Bidragen är avsedda för verksamhet i Jönköpings kommun och baseras på genomförd verksamhet i Jönköpings kommun.

Fördelningsmodell

Kommunbidraget fördelas enligt den modell som folkbildningsrådet använder för fördelning av statsbidrag till studieförbunden. Grundbidrag utgör 75 % av anslaget. Det ligger fast två år.

Rörligt bidrag utgör 25 % av anslaget. Bidraget omfördelas varje år och grundas på senast slutrapporterat verksamhetsår.

Det rörliga bidraget har två delar:

Del 1. Verksamhetsrelaterat bidrag som delas upp i:

 • Antal studietimmar 14 %

(Fördelas utifrån det sammanlagda antalet studietimmar i de tre verksamhetsformerna och beräknas enligt följande: En studietimme i studiecirkel räknas som 1,0 studietimme, en studietimme i annan folkbildningsverksamhet räknas som 0,5 studietimme, ett kulturprogram räknas som 9 studietimmar).

 • Unika deltagare 5 %

(Fördelas utifrån antalet unika deltagare i studiecirklar under ett verksamhetsår)

Del 2. Förstärkningsbidrag som delas upp i:

 • Deltagare med funktionsnedsättning 4 %
 • Utrikes födda som har behov av språkligt stöd i svenska 2 %

(Förstärkningsbidraget avser verksamhetsformerna studiecirkel och annan folkbildnings-verksamhet. För båda förstärkningsbidragen gäller att hälften fördelas efter antalet deltagare och hälften efter antalet studietimmar i verksamhet som genomförts med deltagare som tillhör kategorin. Vid beräkningen omräknas annan folkbildningsverksamhet med faktorn 0,5.)

Fördelar med den fördelningsmodellen

Regelverket är likt det statliga bidraget. Studietimmar används som beräkningsgrund i stället för deltagartimmar som är ett gammalt begrepp. Genom att räkna unika deltagare undviks timjakt. Studiecirkeln prioriteras.

En skillnad jämfört med det gamla regelsystemet är att personer med funktionshinder och invandrare är prioriterade målgrupper men däremot inte längre verksamhet som avser basämne.

Redovisning av verksamhet, ekonomi, hur verksamhetsplanens mål uppfylls

Studieförbunden ska tydligt redovisa den verksamhet som bedrivs i Jönköpings kommun. Det gäller både verksamhet, ekonomi och hur verksamhetsplanens mål har uppfyllts.

Ansökan och handlingar

Ansökan om kommunbidrag ska innehålla följande handlingar:

 1. Ansökningsblankett
 2. Kommunsammandrag för Jönköpings kommun. (Tillägg: Kommunfullmäktige
  beslutar särskilt att könsuppdelad statistik ska bifogas, vilket är en anpassning
  till kommunens nya policy för nyckeltal. Könsuppdelad statistik finns i de
  Kommunsammandrag som studieförbunden ska skicka in.)
 3. Verksamhetsplan
 4. Separat verksamhetsberättelse för Jönköpings kommun med tydlig redogörelse
  för vilken verksamhet som genomförts och beskrivning av hur verksamhetsplanens mål har uppfyllts för Jönköpings kommun. Verksamhetsberättelsen kan ingå som del i hela avdelningens verksamhetsberättelse men ska i så fall ha en egen rubrik: Verksamhetsberättelse för Jönköpings kommun och motsvara ungefär en A4-
  sida.
 5. Separat ekonomisk redovisning för Jönköpings kommun där samtliga kostnader för lokaler, personal och övriga kostnader redovisas. Samtliga intäkter för statsbidrag, landstingsbidrag, regionala bidrag, kommunbidrag, deltagaravgifter och övriga intäkter redovisas.
 6. Bokslut för hela studieförbundsavdelningen.

Ansökningstid

Ansökningsblankett med samtliga handlingar bifogade ska vara kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda senast den 2 maj (eller poststämplad med Postnords stämpel den 2 maj). Studieförbunden kan komplettera ev. ofullständiga handlingar senast 1 månad efter att Kultur- och fritidsförvaltningen lämnat sammanställning till Studieförbundsdelegationen om vilka handlingar som är ofullständiga.

Utbetalning och granskning

Bidrag utbetalas till studieförbundets bankgiro eller plusgiro.

Sökande som beviljats bidrag har skyldighet att ställa de handlingar till förfogande
som Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) efterfrågar. Bidrag som beviljats på
oriktiga grunder medför återbetalningsplikt. KFF kan besluta att annan än KFF ska
utföra granskningen.

Regler antagna av kulturnämnden 2013-12-11 § 150 och av kommunfullmäktige 2014-01-30 § 12. Regelverket börjar gälla från och med 2014. Reviderade av kulturnämnden 2014-09-17 § 137 och av Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-14 § 114

Senast granskad/publicerad: