search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Flahult 19:12 m.fl. (Granarps verksamhetsområde) Torsvik

Planens huvudsakliga syfte är att planlägga mark för i huvudsak industriändamål inom sydvästra Torsvik (Granarp). Planförslaget syftar även till att ersätta befintlig väg (Granarpsvägen) med en ny vägsträckning samt medge plats för tekniska anläggningar i form av transformatorstationer och dagvattendammar.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 26 augusti – 21 oktober 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-17.00 (08:00-16:00 i juni-augusti).

På grund av rådande omständigheter med corona-pandemin kommer samrådsmötet att livesändas på webben, se information nedan.

Samrådsmöte 30 september kl 18.30 - se livesändningen här

Samrådsmötet kommer livsändas och det finns möjlighet att ställa frågor under mötet via en chat. Direktsändningen startar kl 18:30 onsdagen den 30 september. Du kommer hitta en länk till sändningen här på denna sida ca 2 timmar innan start. Livesändningen beräknas pågå runt en timma.

Sändningen finnas tillgänglig att se på i efterhand och inom två veckor publiceras en textad version.

Delta i chatten

Du behöver inget konto för att ställa frågor i chatten. Du har möjlighet att ställa frågor helt anonymt. Chatten visas under själva videon. Vi läser och modererar inlägg innan de publiceras ut. Vi kommer läsa upp frågor och besvara dem i direktsändningen och då nämner vi inte vem som ställt frågan.

Ställ frågor i förväg

Om du önskar att en eller flera frågor ska besvaras under webbsändningen men inte har möjlighet att se den, kan du i förväg ställa dina frågor via e-post till: fragaplan@jonkoping.se.

Sammanfattning av detaljplanen

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Flahult 19:12 m.fl.

Planområdet är cirka 28 hektar och beläget i nära anslutning till Torsviks logistik- och industriområde och delområde Granarp och cirka 12 km söder om centrala Jönköping. Planområdet utgörs till stora delar av skog- och jordbruksmark med numera nedlagd eller omlokaliserad verksamhet. Förutom numera riven Granarps gård och den nedlagda gasdepån i planområdets norra del är planområdet till stora delar obebyggd.

Planområdet är utpekat i såväl gällande översiktsplan och utbyggnadsstrategi för industri- och logistikverksamhet.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap § 11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till Stadsbyggnadsnämnden senast den 21 oktober 2020. Ange diarienummer 2014:85. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Vid risk för planskada ska krav på ersättning framgå i ett samrådsyttrande.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2020
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 3, 2020
>> Samråd: 26 augusti - 21 oktober 2020

Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 14.6 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 38.4 MB)

Undersökning av miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 100.6 kB)

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mattias Bustos

036- 10 50 00


Översiktskarta