search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för industri för Flahult 19:12 m.fl., Torsvik

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ny industri inom delområde Granarp på Torsvik.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Flahult 19:12 m.fl. Efterfrågan på fler och större industri- och verksamhetsområden i närområdet är alltjämt stort och ökar i samband med kommunens pågående stadsomvandlingsprojekt av befintliga industri- och verksamhetsfastigheter i centralnära lägen exempelvis Södra Munksjön.

Syftet med detaljplanen är dels att planlägga mark för industriändamål, ersätta befintlig Granarpsväg med en ny vägsträckning samt medge plats för tekniska anläggningar i form av transformatorstationer och dagvattendammar.

För att kunna medge en större sammanhängande industrifastighet behöver stora delar av föreslagen industrifastighet grovterrasseras. Befintliga naturvärden i området föreslås till största möjliga mån bevaras eller kompenseras genom ett antal olika åtgärder. Befintlig landsväg (Granarpsvägen) föreslås ges en ny vägsträckning med förbättrad vägstandard och kommunalt huvudmannaskap. Tillfart till industrifastigheten föreslås ske från den nya Granarpsvägen. Inom planområdet avsätts yta för kommunala diken och dagvattendammar med dimensioner för att skydda området från översvämningar vid framtida skyfall.

Tidplan

Laga kraft: April 2021
Antagande: Mars 2021
>> Granskning: 14 januari - 4 februari 2021
Samråd: 26 augusti - 21 oktober 2020


Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast 4 februari 2021. Ange diarienummer 2014:85 om du skickar in ett yttrande.

Lämna ditt yttrande via det digitala formuläret nedan, via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 11.8 MB)

Planbeskrivning (pdf, 19.2 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 880.5 kB)

Aktuella bilagor

Tidigare handlingar

Samråd

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 14.6 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 38.4 MB)

Undersökning av miljöpåverkanöppnas i nytt fönster (pdf, 100.6 kB)

Tidigare bilagor

Digitalt samrådsmöte - se det igen

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mattias Bustos

036- 10 50 00


Översiktskarta