Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2023-06-30, för ändrad användning av industribyggnad (till butik) på fastigheten NORRAHAMMAR 31:1. Diarienummer 2023-1318.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom angivet användningssätt är industri. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2023-10-31.

Beviljade ansökningar

  • 2023-10-10, för uppsättning av skylt på fastigheten HEDENSTORP 1:3. Diarienummer 2023-1681.
  • 2023-10-10, för utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkonger på fastigheten KLOSTERS FABRIKSOMRÅDE 7. Diarienummer 2023-1814.
  • 2023-10-10, för utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkong på fastigheten KRONAN 8. Diarienummer 2023-1798.
  • 2023-10-11, för utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkong på fastigheten KROATORPET 2. Diarienummer 2023-1832.
  • 2023-10-12, Bygglov för fasadändring av affärs- och kontorshus på fastigheten VANTEN 3 (BIRKAGATAN 12B) BL 2023-1219
  • 2023-10-13, för fasadändring av affärs- och kontorshus samt ändrad användning, ändring av plan, ventilation, VA, konstruktion samt hissinstallation på fastigheten JUVELEN 4. Diarienummer 2023-1361.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.