Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Beviljade ansökningar

  • 2023-10-16 för nybyggnad av WC på fastigheten KLÄMMESTORP 1:28. Diarienummer 2023-1763.
  • 2023-10-16, för fasadändring av flerbostadshus på fastigheten ATTARP 2:425. Diarienummer 2023-1817.
  • 2023-10-18 för uppsättande av skylt på affärs- och kontorshus på fastigheten HÄGERN 5. Diarienummer 2023-1897.
  • 2023-10-18 för utvändig ändring av flerbostadshus inglasning av balkong på fastigheten KROATORPET 2. Diarienummer 2023-1859.
  • 2023-10-18 för uppsättande av skylt på affärs- och kontorshus på fastigheten MARINEN 1. Diarienummer 2023-1930.
  • 2023-10-19, för nybyggnad av mast- och teknikbod (tidsbegränsat t.o.m. 2033-09-14) på fastigheten LJUNGARUM 1:1. Diarienummer 2023-1299.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.