Kungörelse bygglov

Stadsbyggnadsnämnden har mottagit nedanstående ansökningar som innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller som ligger utanför planlagt område. Stadsbyggnadsnämnden har även beviljat nedanstående ansökningar.

Inkomna ansökningar

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan lämna in synpunkter på ärendet.

  • 2023-07-06, för nybyggnad av fritidshus på fastigheten KONUNGSÖ 1:25. Diarienummer 2023-1346.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom användande påkallar avloppsledning samt placeras på gata. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2023-11-29.
  • 2023-08-13, för nybyggnad av båthus samt rivning av befintligt båthus på fastigheten KAPTENSBO 1:1. Diarienummer 2023-1505.
    Åtgärden avviker från detaljplanen eftersom byggnaden delvis är placerad på punktprickad mark som inte får bebyggas. Synpunkter ska skriftligen ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret senast 2023-11-29.

Beviljade ansökningar

  • 2023-11-07, för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) på fastigheten KUSKEN 1. Diarienummer 2023-1887.
  • 2023-11-08, för nybyggnad av ny avloppspumpstation på fastigheten STENSHOLM 1:425. Diarienummer 2023-1810.
  • 2023-11-10, för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkong) på fastigheten VÄSKAN 2. Diarienummer 2023-2111.

Du som är berörd sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäst eller annan boende kan överklaga skriftligt inom fyra veckor från att det kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Överklaganden som kommer in för sent avvisas enligt förvaltningslagen.

Läs mer under:

Överklaga ett beslut Öppnas i nytt fönster..

Handlingar finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, Jönköpings kommun.